Kadeřnictví musí mít požární ochranu | BEPRA Profi | bepra.cz

Stejně jako u jiných podnikatelských subjektů, tak i v kadeřnictví a barbershopu je nutné zajistit požární ochranu (PO) dle zákonných podmínek. Ty určuje zákon o požární ochraně.

Zpravidla se provoz kadeřnictví i barbershopu dá rozdělit na několik částí, a to samotný kadeřnický salon, čekárna, příruční sklad a zázemí pro zaměstnance. Zajištění PO je pak nutné zajistit pro všechny prostory.

Co samotná požární ochrana znamená a jak ji všeobecně zajistit, si můžete přečíst v samostatném článku.

Základní části požární ochrany v kadeřnickém provozu

Požárně bezpečnostní řešení

V této dokumentaci je uvedeno např. rozdělení stavby do požárních úseků, počty a trasy únikových cest, počet a druhy hasicích přístrojů, rozmístění nouzového osvětlení, požární klapky, ucpávky, hlásiče apod.

Členění provozu dle požárního nebezpečí

V praxi se rozlišují tři typy provozu a začlenění provádí osoba odborně způsobilá v PO. Jedná se o provozy:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

O tom, jak provoz začlenit do správného stupně požárního nebezpečí, píšeme v samostatném článku na našem blogu.

Většina kadeřnictví nebo barber shopů je provozem bez zvýšeného požárního nebezpečí. Zvýšené riziko se ale týká například kadeřnictví provozovaného v obchodním centru. Pro tento typ provozu pak platí přísnější podmínky pro zajištění PO. O povinnostech provozu se zvýšeným požárním nebezpečím píšeme opět v samostatném článku.

Bezpečné pracovní prostředí

 • volné únikové cesty
 • volný přístup k rozvodům plynu, vody, elektro
 • volný přístup k hasicím přístrojům a hydrantům
 • funkční nouzové osvětlení
 • zavřené a funkční požární dveře

Vybavení pro hašení požárů

Bezpečnostní značení

 • požární poplachové směrnice (obsahují také důležitá telefonní čísla)
 • únikové cesty
 • hydranty
 • skrytá místa umístění hasicích přístrojů
 • zákaz kouření či manipulace s ohněm
 • uzávěry (voda, plyn, elektro) aj.

Školení zaměstnanců

 • vstupní školení před nástupem na pracovní pozici
 • pravidelná školení dle zákona

Informace o školení PO jsou podrobně rozepsány v separátním článku na našem blogu.

Revize

 • elektro (zásuvky, zařízení, hromosvody)
 • plynových zařízení (plynovody, sporáky, plynové kotle apod.)
 • spalinové cesty (komíny)
 • požární dveře, ucpávky a klapky

Kontrola pracoviště 

Jedná se o pravidelné kontroly výše zmíněných požadavků (1x ročně v provozu bez zvýšeného požárního nebezpečí, 2x ročně při zvýšeném požárním nebezpečí).

V samostatném článku se věnujeme preventivním požárním prohlídkám detailněji.

Rozšířená dokumentace PO v provozu se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Provozy se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím podléhají přísnějším podmínkám v oblasti PO a v rámci toho musí zajistit také rozšířenou dokumentaci. Navíc musí obsahovat:

*ve vybraných případech

Co musí obsahovat základní dokumentace požární ochrany, popisujeme v samostatném článku.

A pokud vás zajímá, jak v kadeřnictví zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), pak si přečtěte tento článek.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?