Hasicí přístroj | BEPRA Profi | bepra.cz

Hasicí přístroj

Hasicí přístroje jsou prostředkem pro záchranu života a majetku a musí splňovat různé podmínky a normy. Hasicí přístroje řeší vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V praxi se můžete setkat také s pojmem “hasicí prostředky”. Ty ale nesplňují potřebné normy, a nejsou tedy hasicím přístrojem, který definuje zákon.

Kontrola hasicích přístrojů

Na hasicích přístrojích se pravidelně provádí kontrola provozuschopnosti a periodická zkouška. Obě mohou být provedeny pouze revizním technikem, který je zároveň osobou odborně způsobilou v požární ochraně nebo minimálně technikem požární ochrany.

Štítky s datem obou kontrol najdete vždy na daném hasicím přístroji, a to na jednom místě.

Provozuschopnost hasicího přístroje

 • kontroluje se:
  • 1x ročně (není-li stanoveno jinak, např. v chemickém provozu častěji)
  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) 
  • také u nového hasicího přístroje
 • prokazuje se:

Periodická zkouška

V praxi se periodická zkouška hasicích přístrojů označuje také jako „tlaková zkouška“. Jde o podrobnější kontrolu hasicích přístrojů, do které spadá:

 • povrchová prohlídka
 • kontrola značení
 • prohlídka vnitřku nádoby
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby
 • zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu
 • zkouška pojistného ventilu

Periodická zkouška hasicích přístrojů se provádí:

 • 1x za 3 roky v případě vodních a pěnových hasicích přístrojů
 • 1x za 5 let v případě ostatních hasicích přístrojů (např. práškový, sněhový CO2) 

Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů musí vždy obsahovat:

 • údaj o vaší firmě
 • adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován
 • umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby
 • datum provedení kontroly a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím výsledku
 • písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla
  • u obchodní společnosti: údaje o firmě, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ
  • u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: navíc doklad o zápisu v obchodním rejstříku
  • u zaměstnance: obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele

Životnost hasicích přístrojů

Životnost hasicích přístrojů se liší dle jejich typů:

 • 40 let – sněhové CO2
 • 20 let – ostatní

V případě překročení životnosti hasicího přístroje je nutné ho vyřadit. Hasicí přístroj, který je již neprovozuschopný a nelze jej opravit (nejčastěji kvůli jeho stáří), zpravidla přebírá na likvidaci revizní technik. Při přebírání takového hasicího přístroje je vystaven doklad o jeho vyřazení, včetně důvodu vyřazení.

TIP: Domluvte se s vaším revizním (případně bezpečnostním) technikem a vyřazený přístroj využijte pro praktický nácvik při školení.

Zde najdete přehled dalších článků týkajících se požární ochrany. Píšeme všeobecně o požární ochraně, její dokumentaci, členění provozů dle požárního nebezpečí atd.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?