ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti

BEPRA profi s.r.o.

IČO: 09907645, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 84758

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) BEPRA profi s.r.o. IČO: 09907645, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 84758 (dále jen „my“ nebo „naše společnost“), obsahují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění (dále jen „ZZOÚ“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s užíváním naší webové stránky umístěné na adrese www.bepra-profi.cz (dále jen „webová stránky“), za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat, za jakých podmínek tak činíme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

2. Účel zpracování

Vaše osobní údaje můžeme v souvislosti s provozem webových stránek zpracovávat za následujícími účely:

a) umožnění užívání webových stránek a jejich optimalizace, čímž se rozumí zejména:

  • i) zajištění základního provozu webových stránek,
  • ii) zabezpečení webových stránek,
  • iii) zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek, a
  • iv) měření a analýza výkonu, provozu a efektivity webových stránek.

b) přijetí poptávky po poskytování služeb naší společností v případě vyplnění příslušného formuláře na našich webových stránkách a následné oslovení z naší strany za účelem případného uzavření smlouvy, a

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména název společnosti v případě právnické osoby, nebo jméno a příjmení v případě podnikající fyzické osoby, včetně oboru podnikání;

b) kontaktní údaje pověřené osoby, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo;

c) údaje o Vašem chování na webu, zejména stránky, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze

4. PRÁVNÍ DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Návštěva webových stránek

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme za účelem umožnění užívání webových stránek, včetně cookies, zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

4.2. Vyplnění kontaktního formuláře

Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři zpracováváme na základě souhlasu, který udělujete odesláním vyplněného kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje zpracováváme do okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služeb, nejdéle však [6 měsíců].

Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním zprávy na e-mailovou adresu [[email protected]], případně kliknutím na tlačítko „odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“ v patičce e-mailu, který bude odeslán prostřednictvím systému CRM.

5. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

5.1. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce.

a) Na základě Vašeho souhlasu dle čl. 3.1 těchto zásad předáváme Vaše osobní údaje společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou ke dni účinnosti těchto zásad dostupné zde: https://policies.google.com/privacy

b) Na základě Vašeho souhlasu dle čl. 3.1 těchto zásad můžeme předat Vaše osobní údaje společnosti Petr Macek & Co. s.r.o., IČO: 04075081, se sídlem Rižská 1527/1, 102 00 Praha 10. Podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou ke dni účinnosti těchto zásad dostupné zde: https://www.caflou.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

5.2 Pro zpracování osobních údajů rovněž můžeme využívat služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v čl. 2 písm. b) těchto zásad. Takovými zpracovateli jsou naši poddodavatelé, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování Vašich osobních údajů, na jejichž základě jsou poddodavatelé povinni přijmout odpovídající technická a bezpečností opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

6.1. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

7.1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

7.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

7.3. Právo na výmaz

a) V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

i) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

iii) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

iv) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

7.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

7.5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

7.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (vizte čl. 3 těchto zásad). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.7. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. JAK LZE TATO PRÁVA UPLATNIT?

8.1. Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva vůči nám je odesláním e-mailové zprávy na adresu [[email protected]].

8.2. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

9. DOHLED

9.1. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme veškerá pravidla stanovená právními předpisy i těmito zásadami. Pokud byste přesto nesouhlasili se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2023 a nahrazují veškerá předchozí znění. Změny těchto zásad jsou vyhrazeny.

V Ostravě, dne 31. prosince 2022
BEPRA profi s.r.o.