BOZP kategorie práce a pomůcky | BEPRA Profi | bepra.cz

Kategorizace práce se věnuje zdravotním podmínkám zaměstnanců při výkonu jejich práce (např. chlad, teplo, pracovní poloha, hluk, vibrace apod.) a řídí se vyhláškou č. 432/2003 Sb. Zařazování prací do kategorií se provádí na základě podmínek stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.).

Typy kategorií práce

Jednotlivé typy kategorií práce upravuje vyhláška č. 432/2003 Sb.

Kategorie 1 – práce bez rizika

Jedná se o práce, při kterých není pravděpodobný vliv na zdraví zaměstnance. Tyto práce není potřeba nikde hlásit. Nejčastěji se jedná o administrativní pracovníky, obchodní zástupce apod.

Kategorie 2 – práce s potenciálním rizikem

Práce, při kterých lze zcela výjimečně očekávat, a to u vnímavých jedinců, nepříznivý vliv na zdraví. Důležité je, že u této kategorie nejsou překračovány hygienické limity (např. hmotnost závaží, se kterým zaměstnanec manipuloval v průběhu celé směny). Práce je nutné hlásit na krajskou hygienickou stanici (KHS), a to do 30 kalendářních dní ode dne zahájení výkonu práce. Nejčastěji se jedná o obráběče kovů, kuchaře, barmany, skladníky, kadeřníky, uklízečky. 

Kategorie 2 riziková

Práce, které jsou zařazeny do kategorie 2, ale KHS je v určitých případech řadí jako práce rizikové. Ty je nutné hlásit na KHS, a to neodkladně. Jedná se např. o zdravotní sestry.

Kategorie 3 – práce s riziky

Jde o práce, kdy jsou překračovány hygienické limity a často u nich dochází ke vzniku nemoci z povolání. Pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je nutné při těchto činnostech používat OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a zavést potřebná opatření BOZP. Práce je nutné hlásit na KHS, a to neodkladně. Nejčastěji se jedná o svářeče, kováře, pracovníky v lesnictví, lakýrníky, řezníky, hutníky kovů, skladníky v mrazírnách, pokojské, práce konané pouze v noční době (např. hlídač, recepční, pekař), práce s lasery apod.

Kategorie 4 – vysoce rizikové práce

Práce, při kterých je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani používáním OOPP a opatřeními BOZP. Ty je nutné hlásit na KHS, a to neodkladně. Jedná se nejčastěji o práce v galvanovnách, horníky, svářeče manganu, obsluhu tryskačů v těžkém průmyslu, laboranty ve specifické biologické laboratoři apod. Všeobecně platí, že profese kategorie 1 jsou nejméně rizikové a nároky z hlediska BOZP jsou tedy minimální. Naopak u kategorie 4 je riziko poškození zdraví velmi vysoké a nároky na dodržování bezpečnostních opatření a jejich kontroly jsou přísné.

Měření rizikových faktorů pro kategorizaci práce

Pro každou profesi, u které je předpoklad zařazení do kategorie 2 a vyšší, je nutné měření nebo odborné hodnocení akreditovanou laboratoří (tzv. prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením). Cena měření jednoho faktoru u jedné pracovní pozice se pohybuje okolo 5 000 Kč.

Bez měření nelze jednoznačně určit konkrétní hodnoty ukazatelů, a tedy provést konkrétní zařazení. Např. každá uklízečka používá jiné čisticí prostředky, chemické látky, má rozdílné stroje či velikost uklízené plochy, a tím pádem se liší také nároky na tuto pracovní pozici. KHS proto usiluje o aktualizaci pravidel kategorizace prací, a to zejména pro kategorii 2 a vyšší, kde jsou měření striktně vyžadována. 

Profesní riziko

Profesním rizikem se rozumí riziko ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce, které je definované v příloze  vyhlášky č. 79/2013 a spolu s kategorizací práce hraje důležitou roli při určování pravidelných lékařských prohlídek.

V praxi může být práce zařazena do kategorie 1, ale s profesním rizikem, a to s sebou nese např. nutnost provádět častější periodické prohlídky zaměstnance u lékaře. Proto je důležité ho při kategorizaci zohlednit a upravit podle toho další opatření.

Kategorizace práce je součástí povinné dokumentace BOZP, které jsme se věnovali ve speciálním článku.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?