Organizační směrnice BOZP od BEPRA Profi

Co obsahuje dokumentace bezpečnosti práce

Dokumentace BOZP obsahuje všechny informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zahrnuje např. zásady BOZP, postupy pro řešení rizik, plány evakuace, seznamy nebezpečných látek, pracovních úkolů a povinností, pravidla pro používání ochranných pomůcek a další.

Dokumentace BOZP na míru

Přestože se v praxi můžete setkat s typizovanou dokumentací, je velmi vhodné ji připravovat vždy na míru, přímo pro váš provoz. Mnoho směrnic a předpisů vypadá podobně, avšak na pracovišti jsou mnohdy nemalé rozdíly, a tím pádem zaměstnavatel není chráněn před případnými riziky.

Na tomto si zakládáme.

Samozřejmostí je pravidelná aktualizace dle platné legislativy a také při jakékoliv změně v provozu (nový zaměstnanec, změna organizace práce, nový stroj apod.).

Typy dokumentace BOZP

Rozlišujeme základní a pokročilou dokumentaci bezpečnosti práce.

Základní dokumentace BOZP

Je povinná pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na typ provozu – výrobní, administrativní apod. Má určitý standardizovaný formát. 

Co obsahuje základní dokumentace?

Organizační směrnice

Organizační zabezpečení BOZP

 • Ruční manipulace s břemeny
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Zajištění pracovně-lékařských služeb
 • Provozní předpis pro provoz firemních vozidel
 • Povinnosti při vzniku pracovního úrazu, systém evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek
 • Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým
 • Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů
 • Práce na počítači
 • Analýza rizik pro každou pracovní pozici
 • Směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Školení BOZP

Osnova školení:

 • Vedoucích zaměstnanců o BOZP (vstupní, periodické)
 • Zaměstnanců o BOZP (vstupní, periodické)
 • Řidičů firemních vozidel („referenti“)

Školení BOZP je podrovně rozepsané ve vlastním článku.

Ostatní dokumenty

 • Kategorizace práce  (Kategoriím práce z hlediska BOZP se věnujeme v samostatném článku.)
 • Žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
 • Záznamy o vydaných OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek)
 • Záznamy o lékařských prohlídkách zaměstnanců (vstupní, periodické)
 • Záznam o seznámení s návody k použití (zaučení obsluhy)
 • Záznam o seznámení s bezpečnostními listy
 • Záznam o roční prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Záznam o informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (předání rizik mezi zaměstnavateli)
 • Záznamy o provedení školení (testy, evidenční listy)

Pokročilá dokumentace BOZP

Vztahuje se ke konkrétním pracovištím a profesím. Je vytvářena dle konkrétních potřeb a rizik daného pracoviště.

Co obsahuje pokročilá dokumentace BOZP?

Pokročilá dokumentace může být velmi rozsáhlá, proto uvádíme pouze příklad, co může obsahovat.

 • Místní řády skladů
 • Místní provozně-bezpečnostní předpis pro manipulační vozíky
 • Místní provozně-bezpečnostní předpis pro práci s řetězovou pilou a křovinořezem
 • Pověření k obsluze vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlak, zdvih)
 • Pověření odpovědné osoby za vyhrazená technická zařízení, lékárničky
 • Pokyny pro používání tlakových lahví pro čepování nápojů
 • Provozní bezpečnostní předpis pro provoz, údržbu a opravy motorových vozidel (nákladní doprava)

Dokumentace BOZP by měla být vždy vytvořena osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO BOZP), která dokáže posoudit všechna rizika, pracovní činnosti a pracoviště, aby byla zajištěna plná shoda s platnými zákonnými předpisy.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?