Bezpečnostní značky v oblasti BOZP a PO

Bezpečnostní značky používané v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany slouží jako vizuální indikátory k upozornění na různá rizika a nebezpečí v pracovním prostředí. Tyto značky mají zvýšit povědomí o bezpečnostních opatřeních a pravidlech a podpořit tak jejich dodržování…

Bezpečnost práce v restauraci

Základy pro bezpečnost práce v restauraciPři provozování restaurace by se dalo říct, že do ní spadá více provozů (kuchyně, sklad, jídelna apod.). Pro každý tento „provoz“ je potřeba řešit BOZP.Všeobecně platí, že musí být všude pořádek, nebezpečné předměty (např. nože) uloženy na vhodném bezpečném…

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

Zaměstnavatel je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu. V případě, kdy má zaměstnavatel systém BOZP v pořádku dle zákonných povinností, kryje tyto náhrady zákonné pojištění pracovních úrazů.V prvé řadě je důležité určit, zda se…

Kontrola BOZP po pracovním úrazu

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.Tomu, co je a co není pracovní úraz, se…