Office | BEPRA Profi | bepra.cz

Nové úpravy předpisů se týkají dohledu nad pracovištěm poskytovatelem pracovně-lékařských služeb (poskytovatel PLS) a termínů periodických lékařských prohlídek zaměstnanců.

Snaha o snížení byrokratické a finanční zátěže zaměstnavatelů může vypadat jako krok správným směrem, ale zjednodušením vznikly spíše otázky ohledně platnosti legislativy a reálného dopadu na zaměstnavatele. 

Změn v rámci této problematiky je mnoho, avšak tyto jsou nejzásadnější a dotýkají se takřka každého zaměstnavatele v ČR.

Nová legislativa o zdravotní způsobilosti a lékařském dohledu nad pracovištěm

Nově je tato oblast řízena novelizovanou vyhláškou č. 79/2013 Sb., jejíž nové znění je platné od 1. 1. 2023.

Jak často provádět periodické zdravotní prohlídky

Každý zaměstnanec je povinen absolvovat periodickou zdravotní prohlídku v daných termínech (dáno dle kategorie práce), aby bylo zajištěno, že vykonává práci, ke které je zdravotně způsobilý. 

Termín pravidelné prohlídky je dán vyhláškou č. 79/2013 Sb., pokud není stanoveno v její příloze, nebo jinými předpisy u určitých povolání jinak (např. obsluha vysokozdvižného vozíku, strojvedoucí).

 Kategorie
122 riziková34
Věk zaměstnance do 50 let1x za 6 let1x za 4 roky1x za 2 roky1x za 2 roky1x za rok
Věk zaměstnance nad 50 let1x za 4 roky1x za 2 roky1x za 2 roky1x za 2 roky1x za rok

 

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko, se provádí 1x za 4 roky a u zaměstnanců nad 50 let 1x za 2 roky (pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta).

Nově ale nejsou povinné pracovně-lékařské prohlídky pro kategorie práce 1 a 2. Jejich četnost je daná, ale absolvování je dobrovolné. Výjimky:

  • prohlídku vyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec
  • součástí práce je profesní riziko (např. vrátný je zařazen v kategorii 1, ale noční práce je „profesním rizikem" -> periodické prohlídky jsou tedy povinné 
  • prohlídku vyžaduje jiný právní předpis (např. profesionální řidič kamionu)

Naše doporučení

U kategorie práce 1 a 2 nově není povinnost provádět periodické prohlídky, což je ale proti zákoníku práce. Ten jednoznačně udává zaměstnavateli povinnost přiřadit zaměstnanci práci, na kterou má zdravotní způsobilost, která byla ověřena při vstupní lékařské prohlídce.

Co ale v průběhu zaměstnání?

S prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu je pravděpodobné, že zdravotní problémy budou u pracující sféry obyvatel narůstat. Tím roste také riziko pracovního úrazu. Pokud k němu dojde a zaměstnavatel neprokáže absolvování lékařské prohlídky, která doloží zdravotní způsobilost pro danou práci, může to mít negativní důsledky při vyšetřování pracovního úrazu inspektorátem práce a též při případném odškodňování ze strany zdravotní pojišťovny.

Aktuálně je tedy riziko, že práce mohou vykonávat zdravotně nezpůsobilí lidé, což je v rozporu s ochranou zdraví zaměstnance, která by měla být na prvním místě. Proto doporučujeme řídit se původními pravidly, čímž lépe ochráníte jak zdraví zaměstnanců, tak sami sebe v případě řešení důsledků pracovních úrazů či jiných situací z hlediska BOZP.

Pozor! Vstupní lékařské prohlídky jsou nadále povinné pro všechny zaměstnance, bez ohledu na zařazení do kategorií!

Dohled nad pracovištěm poskytovatelem PLS

Podle zákona č. 373/2011 Sb. je poskytovatel PLS povinen provádět pravidelný dohled nad pracovišti a pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Cílem je posouzení vlivu pracovního prostřední (hluk, vibrace apod.) a činností, které zaměstnanec provádí (fyzická zátěž), na jeho zdravotní způsobilost. Případně lékař může také doporučit opatření pro větší ochranu zaměstnanců.

Jak často provádět lékařský dohled nad pracovištěm

Kategorie práce 1 a 2

Původní četnost byla 1x za 2 roky u kategorie 1 a 1x za rok u kategorie 2. Nově se provádí pouze, pokud to požaduje zaměstnavatel nebo poskytovatel pracovně-lékařských služeb.

Kategorie práce 2r, 3 a 4

Původní četnost byla 1x ročně. Nově musí být dohled prováděn pouze 1x za 3 roky. Stejné je to pro práci s profesním rizikem, nebo pokud to vyžaduje jiný předpis. 

Více o kategoriích práci z hlediska BOZP píšeme v samostatném článku.

Naše doporučení

Pro kategorii 1 jsou nově nastavené předpisy v pořádku a bez obav se jimi můžete řídit.

Pro kategorii 2 však doporučujeme řídit se původními podmínkami ohledně četnosti provádění dohledu nad pracovištěm poskytovatelem PLS. Ten také pomáhá se správnou kategorizací práce.

Pokud se budete řídit novými předpisy a pracovní prostředí nebude kontrolováno (nebo kontrolováno méně často), je velké riziko zjištění nevyhovujícího nebo ztíženého pracovního prostředí. A to často až ve chvíli řešení nějakého problému (pracovní úraz, kontrola správním orgánem apod.).

Pozor také na správnou kategorizaci práce. Není úlevou zařadit profesi do nižší kategorie. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je toto vážné porušení předpisů, které důsledně kontroluje krajská hygienická stanice.

Rizika novelizace předpisů

Cílem bylo snížení administrativy a finanční zátěže zaměstnavatelů, ale zejména absence periodických lékařských prohlídek a dohledu nad pracovištěm poskytovatelem PLS je v rozporu s § 103 písm. a) zákoníku práce a zaměstnavatel se tak jejich omezením vystavuje velkému riziku pokut v případě vyrovnání vážného pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Potřebujete pomoci s BOZP?