Bezpečnostní značky v oblasti BOZP a PO

Bezpečnostní značky používané v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany slouží jako vizuální indikátory k upozornění na různá rizika a nebezpečí v pracovním prostředí. Tyto značky mají zvýšit povědomí o bezpečnostních opatřeních a pravidlech a podpořit tak jejich dodržování…

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

Zaměstnavatel je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu. V případě, kdy má zaměstnavatel systém BOZP v pořádku dle zákonných povinností, kryje tyto náhrady zákonné pojištění pracovních úrazů.V prvé řadě je důležité určit, zda se…

Kontrola BOZP po pracovním úrazu

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.Tomu, co je a co není pracovní úraz, se…

Jak správně nahlásit pracovní úraz úřadům

Opravdu se jedná o pracovní úraz?Před hlášením úrazu na inspektorát práce vždy ověřte, zda se jedná opravdu o pracovní úraz. V případě nejasností kontaktujte osobu odborně způsobilou, která vám pomůže s celým procesem řešení úrazu (vyšetření, hlášení, zavedení opatření, změna dokumentace apod.)…