Náctiletá ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Mladiství jsou často zaměstnáváni jako brigádníci a je důležité vědět, že i při této formě zaměstnání platí stejná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jako pro kmenové zaměstnance na hlavní pracovní poměr.

Práce zakázané mladistvým zaměstnancům

Vzhledem ke stálému vývoji fyziologických funkcí, jsou mladiství zaměstnanci náchylnější na rizikové faktory. Stejně jako pro těhotné ženy, tak i pro mladistvé zaměstnance zákon udává seznam zakázaných prací, které nesmějí vykonávat. Existují však určité výjimky. Pokud se jedná o práci důležitou pro přípravu na budoucí povolání, může ji mladistvý vykonávat pod soustavným dozorem a musí být vyloučeno ohrožení jeho zdraví (např. vhodná organizace práce nebo jiná ochrana).

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány například:

 • rizikové práce
 • manipulace s těžkými břemeny (hodnoty viz tabulka níže)
 • práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (např. pásová výroba)
 • práce se zdroji ionizujícího záření
  • výjimka: mladiství ve věku 16 - 18 let, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • práce, kde hrozí expozice prachu tvrdých dřev (jsou karcinogenní) 
 • práce při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • práce při výrobě nebo manipulaci s cytostatiky nebo antimitotickými léky
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • práce ve výškách nad 1,5 m
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • práce na zařízeních vysokého elektrického napětí
  • výjimka, pokud se jedná o přípravu na povolání a nehrozí riziko poškození zdraví
 • práce vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží
 • práce, při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů
 • práce přesčas a v noci
  • výjimka: mladiství starší 16 let mohou pracovat max. 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let (je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný). Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.
 • práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob
 • práce v tzv. kontrolovaném pásmu, např. práce s azbestem, karcinogenními látkami apod.

Kompletní seznam prací zakázaných mladistvým naleznete zde.

Všeobecně lze však říci, že mladiství mohou být zaměstnáni pouze na pracovní činnosti přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a musí jim být poskytnuta zvýšená péče.

Práce zakázané mladistvým těhotným ženám

Pro mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, platí podmínky jak pro těhotné, tak mladistvé zaměstnance, přičemž pro ně neplatí žádné výjimky.

Pracím zakázaným těhotným ženám se podrobněji věnujeme v samostatném článku.

Lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatel musí zajistit vyšetření mladistvého zaměstnance poskytovatelem pracovně-lékařských služeb:

 • před vznikem pracovního poměru
 • před případným převedením na jinou práci
 • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně

Evidence mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, který obsahuje:

 • jméno (popřípadě jména) a příjmení
 • datum narození
 • druh vykonávané práce

Při ruční manipulaci mladistvých s břemeny nesmí být překročeny maximální povolené hygienické hmotnostní limity

 

Chlapci

Dívky

Občasná manipulace (kg)

20

15

Častá manipulace (kg)

15

10

Při práci v sedě (kg)

4,5

4

Kumulativní hmotnost (kg)

5 500

2 500

Při tlačení (např. rudlu) (N)

200

160

Při tažení (např. rudlu) (N)

150

115

občasné zvedání = maximální doba zvedání/přenášení břemene max. 30 min.

časté zvedání = 30 min. a více

Údaje jsou myšleny za 8hodinovou směnu (kumulativní hmotnost)

Potřebujete pomoci s BOZP?