Značení evakuace | BEPRA Profi | bepra.cz

Zákon č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně udává zaměstnavateli povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve stanoveném rozsahu pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Její obsah je, podobně jako u BOZP, dán činnostmi provozovanými v daných objektech. Dokumentace požární ochrany (PO) zahrnuje např. školení, požární řády, požární knihu, dokumentaci zdolávání požáru a další.

Vymezení pojmu Požární ochrany a zajištění požární ochrany jsme věnovali samostatný článek.

Dokumentace PO na míru

Častou chybou v praxi je neúplná dokumentace (obsahuje zpravidla pouze informace o školení PO), nebo typizovaná, která neodpovídá reálné situaci. Zaměstnavatel je však povinen udržovat dokumentaci v souladu s aktuálním stavem a provozovanými činnostmi.

Je nutné připravit dokumentaci požární ochrany vždy na míru, dle typu provozu, oboru podnikání atd. To zaměstnavateli poskytuje potřebnou ochranu, ať už v případě požáru (komunikace s pojišťovnou, vyšetřování škodné události apod.) nebo při kontrole hasičského záchranného sboru.

Přesně na tom si zakládáme.

Aktualizace dokumentace je nutná při změně legislativy provozované činnosti či změnách v rámci provozních prostor (např. pořízení fotovoltaické elektrárny znamená značné rozšíření dokumentace PO).

Dokumentace PO dle požárního nebezpečí

Rozsah dokumentace požární ochrany je dán tzv. stupněm požárního nebezpečí. Zaměstnavatel je za pomoci osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany (OZO PO) povinen provést začlenění provozu do jedné ze tří kategorií (pro každou činnost, kterou zaměstnavatel provozuje):

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí (např. administrativa)
 • se zvýšeným požárním nebezpečím (výrobní provoz, autoservis)
 • s vysokým požárním nebezpečím (chemický provoz)
  • jedná se o velmi náročné provozy a v tomto článku se tímto nebudeme zabývat

Dokumentaci požární ochrany řeší vyhláška č. 246/2001 Sb.

Co obsahuje základní dokumentace PO bez zvýšeného požárního nebezpečí

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • požární poplachové směrnice
 • dokumentace školení (osnovy, testy)
  • řadoví i vedoucí zaměstnanci (vstupní, periodické)

Co obsahuje základní dokumentace PO se zvýšeným požárním nebezpečím

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (organizační směrnice zabezpečení PO)
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán (dle podmínek PO)
 • dokumentace zdolávání požárů (dle podmínek PO)
 • řád ohlašovny požárů (dle podmínek PO)
 • dokumentace školení (osnovy, testy)
  • řadoví i vedoucí zaměstnanci (vstupní, periodické)
 • tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek 
 • tematický plán a časový rozvrh preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha

O školení požární ochrany se můžete podrobněji dočíst v jiném článku.

Ostatní dokumentace důležitá v rámci požární ochrany

Součástí dokumentace PO je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená dle zvláštních předpisů. Ta platí pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na požární nebezpečí.

Jedná se například o:

 • požárně bezpečnostní řešení
 • bezpečnostní dokumentaci
 • bezpečnostní listy
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
 • rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech

Doklady prokazující dodržování technických podmínek

 • revizní zprávy zařízení
 • záznamy o údržbě nebo opravách
 • návody k použití
 • doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšená požární odolnost stavebních konstrukcí, snížená hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.)
 • doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy (např. při svařování)
 • požárně technické charakteristiky látek (teplota vzplanutí či vznícení, výhřevnost, dolní a horní mez výbušnosti aj.)

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?