Kontrola hasícího přístroje | BEPRA Profi | bepra.cz

Kdo zajišťuje školení požární ochrany

Zaměstnavatel je povinen zajistit pravidelná školení zaměstnanců v rámci požární ochrany společnosti. Tato školení zaměstnancům poskytnou potřebné a důležité informace pro minimalizaci rizika požáru. A zaměstnavatel tímto splní zákonné požadavky v oblasti vzdělávání zaměstnanců dle Zákona o požární ochraně 133/1985 Sb.

Pro koho je školení požární ochrany určeno

Školení PO je určeno pro zaměstnance a jeho cílem je zvýšit povědomí o požární prevenci, rizicích a ochraně před požáry. Školení požární ochrany často bývá součástí školení BOZP, které by měli absolvovat všichni zaměstnanci.

Typy školení požární ochrany a jejich četnost

Školení se liší podle toho, komu je určeno, stejně jako četnost jeho provádění, která je dána vyhláškou o požární prevenci.

Školení řadových zaměstnanců

 • při nástupu do zaměstnání, poté 1x za 2 roky
 • školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec, osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany (OZO PO), technik požární ochrany nebo preventista (v případě provozu bez zvýšeného požárního nebezpečí může provádět i zaměstnavatel)

Školení vedoucích zaměstnanců

 • 1x za 3 roky
 • školení provádí OZO PO nebo technik požární ochrany
 • tito zaměstnanci mají poté možnost školit ostatní zaměstnance

Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO

 • 1x za rok
 • školení provádí OZO PO nebo technik požární ochrany (v případě provozu s vysokým požárním nebezpečím pouze OZO PO)

Odborná příprava se skládá z:

 • teoretické části (určení požárního nebezpečí, způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru)
 • praktické ukázky (rozmístění a použití věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, podmínky a možnosti hašení požáru, evakuace osob, zvířat nebo materiálu)

Co zahrnuje školení PO

Školení PO má poskytnout informace o tom, jak zabránit vzniku požáru, jak ho v případě potřeby rychle a účinně zvládnout, jaké jsou nebezpečné situace a jak na ně reagovat.

Dále pak má vytvořit povědomí zaměstnanců o různých typech hasicích přístrojů a dalšího hasicího zařízení, jako jsou hydranty, hasicí deky apod.

Vhodným tématem jsou také únikové cesty, správné uchovávání hořlavých materiálů, důležitost pravidelné údržby a kontroly hasicích a dalších zařízení, které souvisejí s požární prevencí.

V provozech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím je obsah školení stanoven tzv. tematickým plánem a časovým rozvrhem.

Dokumentace školení PO

Dokumentace každého školení požární ochrany se skládá z:

 • prezenční listiny přítomných osob
 • osnovy popisující zákony a směrnice z oblasti PO
 • testů, které ověřují znalosti zaměstnanců

 

Obecně se požární ochraně věnuje samostatný článek.
Dokumentaci PO jsme podrobně popsali v jiném článku.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?