Požární evakuační plán | BEPRA Profi | bepra.cz

Požární evakuační plán (PEP) je součástí dokumentace požární ochrany (PO) pro provozy se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro tyto provozy platí přísnější podmínky pro zajištění PO a dokumentaci může vypracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO.

Jak začlenit provoz do správného stupně požárního nebezpečí, se dozvíte v samostatném článku.

V samostatném článku se dozvíte také o dalších podmínkách z oblasti PO, které platí pro provozy se zvýšeným požárním nebezpečím.

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Musí být vypracován při provozování činnosti v objektech a prostorech:

 • kde jsou složité podmínky pro zásah (o těch si můžete detailněji přečíst v samostatném článku), např.:
  • provoz fotovoltaické elektrárny
  • výroba, skladování či prodej např. pyrotechniky či hořlavých plynů
  • provozování činnosti v ubytovacím zařízení o 7 a více nadzemních podlažích
 • kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 • pokud si tak stanovíte v dokumentaci PO

Co obsahuje požární evakuační plán

Součástí požárního evakuačního plánu je určení:

 • osoby, která bude organizovat evakuaci
 • místa, ze kterého bude evakuace řízena
 • osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna
 • cest a způsobu evakuace
 • místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata, budou soustřeďovat
 • zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob
 • způsobu zajištění první pomoci postiženým osobám
 • místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení způsobu jeho střežení
 • grafického znázornění směru únikových cest, v případě vícepodlažního objektu v jednotlivých podlažích

Úplnost a správnost PEP se ověřuje cvičným požárním poplachem za podmínek stanovených ve vyhlášce o požární ochraně.

Kde se ukládá požární evakuační plán

Pro umístění PEP platí určitá pravidla a je nutné jej uložit:

 • na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení
 • ve stavbách ubytovacích zařízení a uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest
 • u jednotky hasičského záchranného sboru, který náleží k danému podniku (je-li zřízena)
 • na trvale dosažitelném místě

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?