Preventista požární ochrany | BEPRA Profi | bepra.cz

Zajištění požární ochrany (PO) je povinností každého podnikatele. Celá oblast PO je řízena zákonem o požární ochraně

V samostatném článku se věnujeme tomu, co musí všeobecně dokumentace PO obsahovat. Detailní podmínky se však liší dle stupně požárního nebezpečí (PN), do kterého daný provoz patří. O tom, jak provoz začlenit do správného stupně PN, píšeme také v samostatném článku na našem blogu.

V provozech se zvýšeným nebo vysokým PN může dokumentaci PO vypracovávat pouze odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO. Pokud si nejste jistí platností oprávnění technika, můžete si ji ověřit zde.

Pro tyto provozy je nutné zajistit také preventivní požární hlídky, případně preventisty požární ochrany.

Příprava preventivních požárních hlídek (PPH) a preventistů požární ochrany (PPO)

Příprava PPH a PPO probíhá na základě tematického plánu a časového rozvrhu, který obsahuje:

 • název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
 • datum vyhotovení plánu
 • náplň odborné přípravy
 • způsob ověření získaných znalostí členů požární hlídky nebo preventisty (případně doklad o tomto ověření), např. ústní pohovor či test
 • dobu trvání odborné přípravy
 • seznam PPO
 • podpisy účastníků odborné přípravy 
 • jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, vč. prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona o PO

Zřízení funkce preventisty PO se provádí na základě konzultace a doporučení osoby odborně způsobilé v PO.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Teoretická část

Teoretická část odborné přípravy PPH obsahuje seznámení:

 • s požárním nebezpečím provozované činnosti
 • se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky požární ochrany
 • s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru

Praktická část 

Praktická část odborné přípravy PPH obsahuje seznámení:

 • s rozmístěním a použitím věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požáru, evakuace osob, zvířat nebo materiálu

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odborná příprava PPO obsahuje seznámení s běžnými skutečnostmi, které jsou součástí školení o PO ve všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky (PPP; dokumentace PO, zvláštní požadavky na provoz zařízení, rozmístění a způsob použití hasicích prostředků apod.), rozšířené o seznámení se:

 • způsobem a lhůtami provádění jednotlivých náležitostí PO
 • způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (PPP)

Tématu školení požární ochrany je věnován samostatný článek na našem blogu.

Provozem se zvýšeným PN je např. fotovoltaická elektrárna, a to i v případě jejího umístění na provozním objektu, ač podnikatelská činnost je jiná. Jaké jsou povinnosti v oblasti PO při provozu fotovoltaické elektrány, si můžete přečíst v samostatném článku.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?