BOZP v barbershopu | BEPRA Profi | bepra.cz

Provozování kadeřnictví nebo barbershopu je běžnou podnikatelskou činností, a tak se i na něj vztahují povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Provoz s sebou nese určitá rizika, která je potřeba řešit.

 • epidemiologicky riziková činnost (kontakt s klienty)
 • lokální svalová zátěž (syndrom karpálního tunelu – nemoc z povolání)
 • pracovní poloha
 • hygienická rizika
 • pořezání/střihnutí (strojek, nůžky, břitva) sebe či zákazníka
 • kontakt s chemickými látkami (barvy, dezinfekční prostředky a ostatní přípravky) 

Všeobecně platí, že musí být všude pořádek, nebezpečné předměty (např. břitvy či nůžky) uloženy na vhodném bezpečném místě, suchá podlaha apod.

Co je BOZP a co přesně tato zkratka znamená, si můžete přečíst v samostatném článku.

Identifikace rizik bezpečnosti práce zaměstnanců kadeřnictví

Rizika bezpečnosti práce se velmi liší podle jednotlivých profesí a řeší se tedy individuálně pro každou z nich (identifikace rizik, zavedení opatření, ochranné pomůcky).

PŘÍKLAD: kadeřník/kadeřnice/barber

 • rizika
  • pořezání, střihnutí, uklouznutí, nepřijatelné pracovní polohy, syndrom karpálního tunelu, práce s chemickými látkami
  • pokud zaměstnanec řídí firemní vozidlo, je potřeba zahrnout také rizika z toho plynoucí
 • opatření
  • ukládání nástrojů na správné místo, pravidelné pauzy, správné používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • ochranné pomůcky
  • zajištění potřebných OOPP (rukavice, vhodná pracovní obuv apod.)

Jak zajistit bezpečnost práce zaměstnanců kadeřnictví a barbershopu

Osobní ochranné pracovní prostředky

OOPP je potřeba řešit individuálně pro jednotlivé profese, dle míry pracovního rizika (např. ochranné rukavice při práci s chemickými látkami).

Školení zaměstnanců v kadeřnictví či barbershopu

Všechny zaměstnance je třeba důkladně proškolit v potřebných oblastech, k čemuž slouží různé typy školení.

 • vstupní školení BOZP musí absolvovat každý zaměstnanec před nástupem na pracovní pozici
 • seznámení s riziky dané práce a návody k použití/bezpečnostními listy pro zařízení/chemické látky, které bude zaměstnanec využívat
 • školení řidičů referentů o bezpečném chování a dodržování BOZP předpisů během služební cesty (bezpečnostní přestávky apod.)
 • pravidelná školení BOZP v provozu kadeřnictví (barbershopu)

Problematiku školení zaměstnanců řešíme podrobněji v samostatném článku.

BOZP v kadeřnickém salonu nebo u barbera z hlediska vybavení

Při provozování barbershopu nebo kadeřnictví je potřeba dbát na kontrolu všech využívaných zařízení.

 • pravidelné kontroly zařízení (křesla či židle, regály, žebříky, klimatizace atd.)
 • záznamy o provedených kontrolách
 • revize
  • elektro (např. stříhací strojky, kuchyňské spotřebiče, počítače, zásuvky)
  • tlakových zařízení (např. tlakové nádoby u plynového kotle, pokud je takto vytápěn prostor)
  • zdvihacích zařízení (např. výtahy osobní, nákladní)
  • plynových zařízení (např. plynovody, sporáky, kotle)

BOZP v kadeřnictví a barbershopu z hlediska celého provozu

Jde o zajištění komplexní bezpečnosti práce všech zaměstnanců, a to v rámci celého provozu.

 • bezpečnostní značení: elektrické rozvaděče, lékárničky, nosnost regálů, uzávěry plynu/vody, únikové cesty apod. 
 • bezpečnostní předpisy
  • místní provozní bezpečnostní předpisy
   • sklady – situační nákres skladu, bezpečnostní podmínky
   • regály – jejich označení a určení odpovědných osob
  • organizační směrnice
   • ruční manipulace s břemeny
 • roční prověrky BOZP: pravidelná kontrola dokumentace a všech pracovišť osobou odborně způsobilou v prevenci rizik

Zde se dozvíte více o možných kontrolách statutárních orgánů v oblasti bezpečnosti práce.

Co má obsahovat dokumentace BOZP v kadeřnictví nebo barbershopu

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Popis

1.

Organizační zabezpečení BOZP

Souhrn řešení BOZP

2. 

Ruční manipulace s břemeny

Jak je správně zvedat, maximální hmotnost apod.

3.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (včetně evidenčních karet)

Proč musí být ochranné rukavice, brýle a jiné OOPP

4.

Zajištění pracovně-lékařských služeb

Zdravotní prohlídky lékařem

5.

Povinnosti při pracovním úrazu, systém jeho evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Co dělat v případě pracovního úrazu

6.

Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek

Co dělat, když se u zaměstnance prokáže požití návykových látek v době výkonu práce

7.

Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým

Přehled, co můžou a nemůžou vykonávat

8.

Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

Např. nedotýkat se mokrýma rukama či zajištění revizí

9.

Přenosné žebříky a schůdky

Kontroly, správné používání, značení

10.

Regály

Značení, kontroly

11.

Provozní předpis pro provoz firemních vozidel

Bezpečnostní přestávky, doklady, výstražné vesty

12.

Analýza rizik

Rizika na pracovištích

13.

Směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Souhrn školení BOZP a požární ochrany

14.

Místní řády skladů

Způsob manipulace, skladování a další 

15.

Záznamy o provedeném školení + osnovy

BOZP, referenti aj.

16.

Záznamy o seznámení s návody k použití/bezpečnostními listy

Např. jaké používat ochranné pomůcky, jak pracovat se zařízením apod.

17.

Pověření odpovědných osob za provoz vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlak, výtahy)

Vymezení odpovědnosti za jednotlivé oblasti

Provozní řád kadeřnictví (barbershopu)

Dle zákona č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů spadá kadeřnictví (i barbershop) do tzv. činností epidemiologicky závažných, a proto je potřeba vypracovat provozní řád. V tom musí být, mimo jiné, uvedeny zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise. Provozní řád schvaluje krajská hygienická stanice a poté musí být umístěn v provozovně na viditelném místě.

Při provozování kadeřnictví je nezbytné zajištění také požární ochrany. Tomuto tématu je věnován další samostatný článek na našem blogu.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?