Kontrola BOZP a požární ochrany může probíhat hladce díky BEPRA Profi

Státní správa může kontrolovat dodržování požadavků v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontroly od všech subjektů bývají, zpravidla, ohlašovány předem a dle zákona jste povinni kontrolu umožnit a je vhodné při ní maximálně spolupracovat.

Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce se mohou kontrolující bez vaší účasti dotazovat také zaměstnanců a shromažďovat tak důkazy pro rozhodnutí, zda zákony dodržujete. 

Kdo provádí kontrolu BOZP a PO

 • kontrola hasičského záchranného sboru (HZS): např. kontrola požární ochrany
 • kontrola hygienické stanice: např. kategorizace práce
 • kontrola inspektorátu práce: např. kontrola bezpečnosti práce na pracovištích

Typy kontrol BOZP a PO

 • namátková – může proběhnout kdykoliv, na základě podnětu
 • tematická – období zaměřená na určité segmenty (např. restaurace)
 • operativní - po úrazu, požáru apod. 

Příprava na kontrolu BOZP a PO

Po nahlášení kontroly je velmi důležitá příprava. Ta probíhá následovně:

 • Kontrola dokumentace BOZP a PO – kompletace všech dokumentů vč. potřebných podpisů, kontrola revizí a dokladů třetích osob
 • Fyzická kontrola pracovišť – audit z pohledu kontrolorů (označení, volné únikové cesty apod.) a náprava případných nedostatků
 • Instrukce k průběhu kontroly – popis, jak kontrola probíhá, co je potřeba předložit apod.
 • Účast na kontrole – v případě vašeho zájmu se můžeme kontroly účastnit a pomoci s jejím průběhem
 • Aplikace požadavků a opatření z výsledků kontroly – doporučení a výsledky kontroly zapracujeme do stávající dokumentace a systému BOZP a PO

Podrobnosti o BOZP a požární ochraně se můžete dočíst v samostatných článcích.

Chcete naší asistenci
při kontrole BOZP nebo požární ochrany?