Plánek budovy s vyznačenými požárními prvky | BEPRA Profi | bepra.cz

Každý podnikatelský subjekt musí mít dle zákona o požární ochraně vypracovanou dokumentaci požární ochrany (PO). Co musí tato dokumentace obsahovat, si přečtěte v tomto článku.

Provoz se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Pro provozy, které spadají do zvýšeného požárního nebezpečí (PN), platí přísnější podmínky v oblasti PO. Jedním z dokumentů „navíc“ pro tento typ provozu je např. dokumentace zdolávání požáru (DZP), která řeší zvládnutí situace v případě požáru. Kompletní dokumentaci PO může vypracovat pouze odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO.

O správném členění provozů dle stupně PN píšeme v samostatném článku.

Dokumentace zdolávání požáru

DZP upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku. Musí být vypracována v případě provozování činnosti v objektech a prostorech:

 • které jsou složité pro zásah, např:
  • provozování fotovoltaické elektrárny
  • výroba, skladování nebo prodej např. pyrotechniky, hořlavých plynů
  • činnosti v ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích
 • kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečí
 • v případě, že si tak stanovíte v dokumentaci PO

Provozy s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se složitými podmínkami pro zásah je možné provozovat pouze, pokud je DZP schválena hasiči (HZS). V opačném případě hrozí pokuta až do výše 10 mil. Kč.

Co obsahuje dokumentace zdolávání požáru

DPZ se skládá ze dvou částí, a to:

 • operativní plán 
 • operativní karta

Operativní plán zdolávání požáru

 • základní text
  • operativně taktická studie (taktika postupu)
  • stanovení nejsložitější varianty požáru
  • výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany (počet vozidel, hasičů apod.)
  • případně stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy
 • vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany, která obsahuje:
  • textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky:
   • požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení 
   • požárně bezpečnostních zařízení
   • přístupových komunikací
   • únikových a zásahových cest
   • určení zdrojů vody pro hašení požárů
   • speciálních hasebních látek
   • doporučení pro postup jednotek požární ochrany
  • grafickou část (plán objektu)
   • umístění okolních objektů
   • zdroje vody pro hašení požárů
   • příjezdové komunikace
   • nástupní plochy pro požární techniku
  • součástí může být také operativní karta

Operativní karta zdolávání požáru

Jedná se o zjednodušenou formu operativního plánu.

 • textová část
  • základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií
  • konstrukční zvláštnosti objektu
  • popis únikových cest
  • umístění zařízení pro zásobování požární vodou
  • umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení
  • místa uzávěrů vody, plynu
  • způsob vypnutí elektrického proudu
  • stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy
 • grafická část (plán objektu)
  • umístění okolních objektů
  • zdroje vody pro hašení požárů
  • příjezdové komunikace 
  • nástupní plochy pro požární techniku

Vyjímatelná příloha operativního plánu (nebo operativní karta) se ukládá u jednotky krajského HZS kraje a jednotky HZS podniku, pokud je zřízena. Pokud HZS podniku není, ukládá se vyjímatelná příloha v podniku na trvale přístupném místě.

Pro vypracování DZP je důležitý požární poplachový plán, který je potřeba vyžádat k nahlédnutí u HZS.

Změny dokumentace zdolávání požáru

Pokud dojde v provozu ke změnám, které mají vliv na již schválenou DZP, je nutné požádat HZS o schválení nové dokumentace DZP a až po jejím schválení je možné začít provozovat novou činnost.

Další články z oblasti požární ochrany najdete zde.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?