Odborně způsobilá osoba PO | BEPRA Profi | bepra.cz

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat zákonné požadavky v oblasti požární ochrany (PO).

Co je požární ochrana

Požární ochranu je potřeba zajistit, ať už podnikatelskou činnost provozujete v pronajatých či vlastních prostorech a zahrnuje to například:

Bližší informace o tom, co je požární ochrana a jak se zajišťuje požární bezpečnost, si můžete přečíst v samostatném článku.

Kdo může být odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany

Odborná způsobilost v PO je upravována zákonem o požární ochraně, konkrétně §72. Dle míry způsobilosti mohou jednotlivé úkony provádět tyto odpovědné osoby:

Preventista požární ochrany

 • zajišťuje školení zaměstnanců o PO pro podnikatelské činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (může se jednat i o proškoleného vedoucí zaměstnance ve firmě)
 • kontroluje dodržování předpisů PO a odstraňuje zjištěné závady
 • provádí preventivní požární prohlídky pracovišť

Technik požární ochrany

Může dělat vše, co preventista PO, a navíc:

 • stanovuje organizaci zabezpečení PO u činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • školí vedoucí zaměstnance o PO v provozech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím
 • provádí odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO v provozech se zvýšeným požárním nebezpečím

Odborná způsobilost k výkonu funkce technika PO se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra.

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

OZO PO může dělat vše, co technik PO, a dále:

 • zpracování posouzení požárního nebezpečí u činností s vysokým požárním nebezpečím
 • provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO u činností s vysokým požárním nebezpečím

Zde si můžete přečíst samostatný článek o členění provozů dle stupně požárního nebezpečí.

OZO PO mohou být:

 • znalci a znalecké ústavy
 • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany
 • absolventi vysokých škol, jejichž součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany
 • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra

Platnost odborné způsobilosti OZO PO a technika PO není časově omezena. Certifikace však může být ministerstvem vnitra odňata, a to na návrh orgánu státního požárního dozoru. V praxi je tedy důležité kontrolovat, zda osoba provádějící potřebné úkony v oblasti PO ve vaší společnosti, má platné osvědčení.  Platnost osvědčení odpovědných osob je možné ověřit zde.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?