Chemikálie zamčené ve vitríně | BEPRA Profi | bepra.cz

Práce s chemickými látkami a směsmi

V rámci celé oblasti práce s chemickými látkami a směsmi se neřeší pouze fyzická manipulace s nimi a jejich používání, ale důležitá je také správná kategorizace práce či pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců. Oběma tématům se všeobecně věnujeme v samostatných článcích na našem blogu:

Legislativa pro práci s chemickými látkami a směsmi

Dříve byla pravidla pro nakládání s chemikáliemi řešena tzv. chemickým zákonem, postupně se však využila evropská legislativa. Chemické látky představují potenciální riziko ohrožení zdraví a dle § 7 zákona č. 309/2006 Sb. jsou jedním z rizikových faktorů pracovních podmínek.

Bezpečnostní list chemických látek a směsí

Bezpečnostní list poskytuje komplexní specifikaci chemických látek a je, jednoduše řečeno, návodem pro práci s nimi.

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostním listem chemických látek

Základní povinností zaměstnavatele je seznámit zaměstnance s bezpečnostním listem každé nebezpečné látky, se kterou nakládá (viz definice v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jako výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava). Tato povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1907/2006, článek 35. Tyto povinnosti mají být zároveň plněny i dle obecnější české vyhlášky č. 48/1982 Sb.

Obeznámení zaměstnance by mělo být písemně potvrzeno kvůli prokazatelnosti, např. pro případ pracovního úrazu.

Bezpečnostní list musí být následně zaměstnancům přístupný, např. vyvěšený na pracovišti, uložený na intranetu apod. Takto přístupný musí být pro všechny zaměstnance, kterých se týká.

Kdo poskytuje bezpečnostní list k chemickým látkám

Bezpečnostní list musí zdarma poskytnout dodavatel nebezpečných chemických látek a směsí a zpravidla bývá k dispozici ke stažení na webových stránkách výrobce.

Je důležité dbát na datum vydání bezpečnostního listu, který dle aktuálně platné legislativy musí obsahovat H a P věty, nikoliv starší věty R a S. H věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí, P věty určují pokyny pro bezpečné zacházení s nimi.

Školení zaměstnanců pro práci s chemickými látkami a směsmi

Dle zákona musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou, a to pro nakládání s chemickými látkami a směsmi nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (standardní věty o nebezpečnosti H300, H310, H330), a to jednou za 2 roky.

Skladování chemických látek a směsí

Chemické látky a směsi s nebezpečností akutní toxicity kategorie 1 nebo 2 je třeba skladovat v uzamykatelných prostorách, které jsou zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. U těchto látek je také nutná evidence o přijatém a vydaném množství látek, stavu zásob, jméno a příjmení osoby a označení útvaru subjektu, pro který byly vydány. Tyto informace se archivují po dobu 5 let od dosažení nulového stavu těchto látek.

U ostatních chemických látek a směsí postačí v originálních nebo k tomu určených obalech. Žíraviny pak musí být skladovány odděleně. Bližší požadavky na skladování odhalí právě P věty na obalech či v bezpečnostních listech.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?