Bezpečnost v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Zaměstnavatelé podnikající v oblasti administrativy se často mylně domnívají, že se na ně nevztahují podmínky zajištění BOZP pro jejich zaměstnance. Není to ale pravda. Proto níže uvádíme, jak správně bezpečnost práce v administrativním provozu zajistit.

Co vlastně je BOZP a co zkratka znamená, se dozvíte v samostatném článku.

Zde píšeme také o tom, co vše musí obsahovat dokumentace BOZP.

Identifikace rizik bezpečnosti práce

Rizika bezpečnosti práce se liší dle jednotlivých profesí a je tedy nutné individuální řešení pro každou z nich (identifikace rizik, zavedení opatření, ochranné pomůcky atd.).

Příklady rizik pro administrativního pracovníka

 • všeobecné: uklouznutí, pád, pořezání, úraz elektrickým proudem
 • řidič firemního vozidla: dopravní nehoda, expozice nebezpečným chemickým látkám
 • zaměstnanec ve výrobním prostoru: střet s dopravními prostředky/vysokozdvižným vozíkem, pád zavěšeného břemene z jeřábu, namotání volně vlajících oděvů/vlasů do technologického zařízení
 • zaměstnanec úklidu: expozice nebezpečným chemickým či biologickým látkám

Jak zajistit bezpečnost práce administrativních pracovníků

Osobní ochranné pracovní prostředky

 • individuálně pro jednotlivé profese (pracovníky), dle míry rizika, např.:
  • obchodní zástupce (řidič firemního vozidla): výstražná vesta
  • zaměstnanec úklidu: ochranné brýle, ochranné rukavice 
  • administrativní pracovník při vstupu do výrobních prostor: bezpečnostní obuv, ochranné brýle (dle specifických podmínek provozu)

Problematice osobních ochranných pracovních prostředků se detailně věnujeme v samostatném článku.

Školení zaměstnanců

 • vstupní školení BOZP – musí absolvovat každý zaměstnanec před nástupem na pracovní pozici
 • seznámení s riziky dané práce a návody k použití pro zařízení, která bude zaměstnanec využívat (např. kopírka, laminátor, skartovačka)
 • školení řidičů referentů – o bezpečném chování a dodržování BOZP předpisů během služební cesty (bezpečnostní přestávky apod.)
 • pravidelná školení BOZP 

Problematiku školení zaměstnanců řešíme podrobněji v samostatném článku.

Zajištění BOZP v administrativě z hlediska vybavení

 • pravidelné kontroly zařízení a záznamy o nich: kopírky, laminovačky, skartovačky, žebříky/schůdky a další
 • revize
  • elektro (např. klimatizace, tiskárny, počítače, serverovny, kuchyňské spotřebiče, zásuvky)
  • zdvihacích zařízení (např. osobní výtahy)
  • plynových zařízení (např. plynovody, sporáky)

Zajištění BOZP v administrativě z hlediska celého provozu

 • bezpečnostní značení: elektrické rozvaděče, lékárničky, únikové cesty, uzávěry plynu atd. 
 • bezpečnostní předpisy: místní provozní bezpečnostní předpisy
  • příruční sklady* – situační nákres skladu, bezpečnostní podmínky
  • regály* – jejich označení a určení odpovědných osob
 • zásady správné ergonomie
  • např. nelze pracovat na notebooku pravidelně celou směnu, musí být zvlášť zapojen monitor, klávesnice, myš
 • organizační směrnice
 • roční prověrky BOZP: pravidelná kontrola dokumentace a všech pracovišť osobou odborně způsobilou v prevenci rizik

V tomto článku se dozvíte více o možných kontrolách statutárních orgánů v oblasti bezpečnosti práce.

Co má obsahovat dokumentace BOZP pro administrativní provoz

Zde uvádíme příklad, co musí obsahovat dokumentace BOZP v administrativě.

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Popis

1.

Organizační zabezpečení BOZP

Souhrn řešení BOZP

2. 

Ruční manipulace s břemeny

Jak je správně zvedat, maximální hmotnost apod.

3.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (včetně evidenčních karet)

Proč musí být využity výstražné vesty, bezpečnostní boty, ochranné rukavice, brýle aj.

4.

Zajištění pracovně-lékařských služeb

Zajištění lékařských prohlídek (vstupních i pravidelných)**

5.

Povinnosti při pracovním úrazu, systém jeho evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Co dělat v případě pracovního úrazu

6.

Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek

Co dělat, když se u zaměstnance prokáže požití návykových látek v době výkonu práce

7.

Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým

Přehled, co můžou a nemůžou vykonávat

8.

Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

Např. nedotýkat se mokrýma rukama

9.

Přenosné žebříky a schůdky*

Kontroly, správné používání, značení

10.

Regály*

Značení, kontroly

11.

Práce na počítači

Podmínky na pracovišti, bezpečnostní přestávky

12.

Provozní předpis pro provoz firemních vozidel*

Bezpečnostní přestávky, doklady, výstražné vesty

13.

Analýza rizik

Rizika na pracovištích

14.

Směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Souhrn školení BOZP a PO

15.

Místní řády příručních skladů*

Způsob manipulace, skladování a další 

16.

Záznamy o provedeném školení + osnovy

BOZP, referenti aj.

17.

Záznamy o seznámení s návody k použití/bezpečnostními listy

Např. jaké používat ochranné pomůcky, jak pracovat s přístroji apod.

18.

Pověření odpovědných osob za provoz vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlak, výtahy)

Vymezení odpovědnosti za jednotlivé oblasti

*v případě, že se vyskytují na pracovišti.

** Každý nový zaměstnanec je povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce.  Této problematice se věnujeme v samostatném článku.

V kancelářských a jiných administrativních provozech je potřeba zajišťovat také požární ochranu. Této oblasti se věnujeme v tomto článku.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?