Hasící přístroj v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Stejně jako v oblasti BOZP, se v praxi často setkáváme s tím, že zaměstnavatelé požární ochranu (PO) v administrativních provozech neřeší, protože to dle nich není potřebné. Zákon však tuto povinnost udává.

Co samotná požární ochrana znamená a jak ji všeobecně zajistit, se dočtete v samostatném článku.

Základní části požární ochrany v administrativě 

Požárně bezpečnostní řešení

V této dokumentaci je uvedeno např. rozdělení stavby do požárních úseků, počet a trasy únikových cest, počet a druhy hasicích přístrojů, rozmístění nouzového osvětlení, požární klapky, ucpávky, hlásiče apod. 

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí uvádí určení účelu užívání stavby.

Členění provozu dle požárního nebezpečí

Každý provoz je nutné rozdělit do jednoho ze tří stupňů požárního nebezpečí (PN). Členění provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Rozlišujeme provozy:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Při členění provozů se nezohledňuje pouze samostatná podnikatelská činnost (administrativa všeobecně je provozem bez zvýšeného PN), ale také místo provozování činnosti. Proto i administrativní provoz může patřit do zvýšeného či vysokého PN.

O tom, jak začlenit provoz do správného stupně požárního nebezpečí, si přečtěte v samostatném článku.

Příklady kancelářských prostor se zvýšeným PN

 • budova má 7 a více nadzemních podlaží nebo je vyšší než 22,5 m
 • jedná se o stavbu ubytovacího zařízení
 • na střeše budovy je nainstalována fotovoltaická elektrárna (a to i v případě, že kancelář máte v prvním patře)
 • administrativní budova má 4 a více pater, a zároveň nemá chráněnou únikovou cestu (speciální typ/druh únikové cesty)
 • provozování kanceláře ve stavbě:
  • pro shromažďování většího počtu osob (200 osob)
  • pro obchod (plocha prodejní plochy od 2 000 m2)
  • ubytovacího zařízení (od 20 lůžek)

Příklady kancelářských prostor s vysokým PN

 • budova s 15 a více nadzemními podlažími nebo výškou 45 m a více
 • v podzemním prostoru, kde se může vyskytovat více než 200 osob

Jak provoz začlenit do správného stupně PN z hlediska objektu

Základním podkladem je dokumentace k budově. Tu je možné si vyžádat i od pronajímatele v případě, že podnikáte v pronajatých prostorách. Konkrétní situaci je pak vhodné konzultovat s technikem PO nebo osobou odborně způsobilou v požární ochraně.

Bezpečné pracovní prostředí

Bezpečné pracovní prostředí z hlediska požární ochrany zajišťují např.:

 • volné únikové cesty (uvnitř budovy, příjezdová cesta)
 • volný přístup k rozvodům elektro, plynu, vody
 • volný přístup k hasicím přístrojům a hydrantům
 • funkční nouzové osvětlení
 • zavřené a funkční požární dveře
 • detektory požáru/kouře*

Vybavení administrativních prostor pro hašení požárů

 • hasicí přístroje
 • hydranty
 • samočinné hasicí zařízení (sprinklery)*

Bezpečnostní značení administrativních prostor

 • požární poplachové směrnice (obsahují také důležitá telefonní čísla)
 • únikové cesty
 • hydranty
 • skrytá místa umístění hasicích přístrojů
 • zákaz kouření či manipulace s ohněm
 • uzávěry (voda, plyn, elektro) aj.

Školení zaměstnanců v oblasti PO

 • vstupní školení před nástupem na pracovní pozici
 • pravidelná školení dle zákona

Informace o školení požární ochrany jsou podrobně rozepsány v separátním článku. 

Revize

 • elektro (zásuvky, zařízení, hromosvody)
 • plynová zařízení (plynovody, sporáky apod.)
 • spalinové cesty (komíny)

Kontrola provozuschopnosti

 • hasicí přístroje, hydranty
 • požární dveře, ucpávky, klapky apod.
 • nouzové osvětlení

Kontrola pracoviště 

Pravidelné kontroly zajišťuje technik PO nebo osoba odborně způsobilá v PO (preventivní požární prohlídka), a to minimálně 1x ročně.

Dokumentace požární ochrany v provozu se zvýšeným nebo vysokým PN

Administrativní provoz se zvýšeným nebo vysokým PN musí mít rozšířenou dokumentaci PO. Ta zahrnuje:

 • směrnice zabezpečení požární ochrany (postupy, rozdělení pravomocí aj.)
 • požární řád (stanovení podmínek požární ochrany)
 • požární evakuační plán* (případně i popis evakuace)
 • dokumentaci zdolávání požárů* (např. pokud máte fotovoltaickou elektrárnu na střeše)
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany + související dokumentace
 • požární kniha (zápisy např. o kontrole pracovišť, hasicích přístrojích apod.)

*ve vybraných případech

Co musí obsahovat základní dokumentace požární ochrany, popisujeme v samostatném článku. 

Zde se dozvíte více o možných kontrolách statutárních orgánů v oblasti požární ochrany.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?