Pracovníci ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost provádět nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). U rizikových pracovišť je vhodné je provádět častěji. Zjednodušeně jde o komplexní kontrolu celého systému BOZP, aby bylo zajištěno co nejbezpečnější pracovní prostředí.

Kdo provádí roční prověrku BOZP

Ve firmách s méně než 25 zaměstnanci může prověrku dělat sám zaměstnavatel, avšak pouze pokud pro to má potřebné znalosti. Zpravidla ale i u takto malých společností provádí prověrky BOZP odborně způsobilá osoba.

Co obsahuje roční prověrka BOZP

Cílem roční prověrky bezpečnosti práce je zkontrolovat co nejvíce oblastí, zjistit nedostatky a sjednat nápravu. 

  • Dokumentace BOZP

Kontrola stavu místních provozních bezpečnostních předpisů, organizačních směrnic apod. Zejména jejich aktuálnost a soulad s platnou legislativou, informování zaměstnanců (podpisy) a další.

Vše o dokumentaci BOZP a co musí obsahovat, se dozvíte v samostatném článku.

  • Školení BOZP

Kontrola, zda jsou prováděna všechna potřebná školení BOZP a také s nimi související dokumentace.

Tématu školení bezpečnosti práce je věnován samostatný článek.

  • Lékařské prohlídky

Kontrola dodržování lékařských prohlídek, vč. jejich termínů. Jednotlivým typům pracovně-lékařských prohlídek se věnujeme v těchto článcích:

 

  • Plnění opatření z minulé prověrky BOZP

Kontrola náprav a zavedení opatření na základě nedostatků zjištěných při předchozí prověrce. 

  • Pracovní úraz

V rámci prověrky se uvádí počet pracovních úrazů, a proč k nim došlo. V případě souvislosti s BOZP je potřeba navrhnout vhodná opatření, aby se tyto úrazy neopakovaly.

Oblasti pracovních úrazů je věnováno několik článků na našem blogu.

  • Nemoc z povolání

Uvádí se, zda byla u zaměstnanců registrována nemoc z povolání.

  • Kontrola nadřízených orgánů

Pokud v době od minulé prověrky byla provedena kontrola správními orgány (např. inspektorát práce, KHS), uvádí se, co bylo kontrolováno a případně mělo být napraveno a zda tak bylo učiněno.

  • Dodržování pracovních podmínek

Kontrola provádění preventivních prohlídek poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

  • Přehled o revizích, kontrolách a zkouškách

Uvádí se data provedení revize, kontroly či zkoušky, která jsou uvedena v příslušných dokladech. Patří sem zejména revize elektrospotřebičů, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení.

  • Fyzická kontrola budov, zařízení

Kontrola značení, únikových cest, strojů a provozních deníků v rámci celého objektu a pracovišť.

Bezpečnostním značkám v oblasti BOZP a požární ochrany se věnujeme v samostatném článku.

Výstup z roční prověrky BOZP

Takřka z každé roční prověrky vznikají opatření, která je nutné realizovat. Odborně způsobilá osoba projednává dané body s vedoucími zaměstnanci a u každého opatření určuje termín pro jeho zavedení. 

Prověrky BOZP pomáhají prokázat, do jaké míry zaměstnavatel plní své zákonné povinnosti a dbá na bezpečné pracovní prostředí svých zaměstnanců. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance také může sloužit jako podpora tvrzení, že zaměstnanec porušoval předpisy BOZP (např. vědomé nevyužití přidělených OOPP, ačkoliv na to byl upozorněn).

 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?