Bezpečnostní značky BOZP a PO | BEPRA Profi | bepra.cz

Bezpečnostní značky používané v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany slouží jako vizuální indikátory k upozornění na různá rizika a nebezpečí v pracovním prostředí. Tyto značky mají zvýšit povědomí o bezpečnostních opatřeních a pravidlech a podpořit tak jejich dodržování při práci.

Jak vypadají bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky mohou být umístěny na různých místech v pracovním prostředí (např. budovy, stroje, zařízení, chodby, východy, nebezpečné oblasti, požární hasicí zařízení atd.). Jsou obvykle vyrobeny z odolných materiálů (např. plast, kov, samolepicí fólie) a ve výrazných barvách (např. červená, žlutá, zelená), aby byly dobře viditelné. Zejména značení únikových cest se vyrábí i v tzv. fotoluminiscenčním provedení, aby bylo vidět např. i v případě výpadku elektrického proudu.

Čím se řídí bezpečnostní značky

Povinnost označovat pracoviště bezpečnostními značkami udává např. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon č. 309/2006 Sb.), nebo zákon o požární ochraně (Zákon č. 133/1985 Sb.).

Bezpečnostní značky jsou standardizované a musí splňovat příslušné normy a předpisy, jako je například ČSN ISO 7010 pro grafické symboly používané na bezpečnostních značkách.

Umístění bezpečnostních značek

Bezpečnostní značky by měly být umístěny na viditelných a přístupných místech v pracovním prostředí tak, aby byla zajištěna jejich efektivní funkce při informování o bezpečnosti a prevenci rizik. Zaměstnanci by měli být seznámeni s jejich významem a používáním.

V praxi se setkáváme také např. s LED značením, které bezpečnostní značku zobrazí na určeném místě (např. ve výrobních prostorech, kde by se klasické značení rychle opotřebovalo nebo znečistilo).

Typy bezpečnostních značek v oblasti BOZP a PO

Značky zákazu

 • upozorňují na zákaz určité činnosti nebo chování, které mohou být nebezpečné
 • kruhový tvar s bílým pozadím, červeným okrajem a pruhem, černý piktogram

Příklad

Nepovolaným vstup zakázán

Značky výstrahy

 • varují před možnými nebezpečími a riziky
 • trojúhelníkový tvar, žluté pozadí, černý okraj a černý piktogram doplněn textem

Příklad

Nebezpečí pádu z výšky

Značky příkazu

 • označují povinné postupy nebo vyžadované ochranné vybavení
 • kruhový tvar, modré pozadí, bílý piktogram

Příklad

Povinnost nošení ochranné přilby

Informativní značky

 • informativní charakter
 • obdélníkový nebo čtvercový tvar, zelené pozadí, bílý piktogram

Příklad

Označení nouzového východu

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

 • označují umístění např. hydrantů nebo hasicích přístrojů
 • obdélníkový nebo čtvercový tvar, červený podklad, bílý piktogram

Značky označující riziko střetu osob s překážkami

 • označení míst s rizikem pádu nebo střetu s překážkou

Příklad

Snížení průchodné výšky nebo šířky. U zdvižných vrat takto musí být označena jejich spodní hrana, a to z vnitřní i vnější strany.

Potřebujete pomoci s BOZP?