Hasící přístroj v restauraci | BEPRA Profi | bepra.cz

Zpravidla se provoz restaurace dá rozdělit na tři oblasti: kuchyně (příprava jídla), servis (roznos pokrmů hostům), bar (příprava nápojů). K prostorám kuchyně pak musí náležet také skladové prostory pro úschovu potravin.

Pro všechna tato místa je nutné mít zajištěnou požární ochranu.
Co samotná požární ochrana znamená a jak ji všeobecně zajistit se dočtete v samostatném článku.

Základní části požární ochrany v restauračním provozu

Požárně bezpečnostní řešení

V této dokumentaci je uvedeno např. rozdělení stavby do požárních úseků, počty a trasy únikových cest, počet a druhy hasicích přístrojů, rozmístění nouzového osvětlení, požární klapky, ucpávky, hlásiče atd. 

Členění provozu dle požárního nebezpečí

Členění provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně a rozlišují se tři typy provozu:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Většina restaurací patří do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. Zvýšené riziko se týká například restaurací provozovaných v obchodním centru.

Bezpečné pracovní prostředí

 • volné únikové cesty (uvnitř restaurace, příjezdová cesta)
 • volný přístup k rozvodům plynu, vody, elektro
 • volný přístup k hasicím přístrojům a hydrantům
 • funkční nouzové osvětlení
 • zavřené a funkční požární dveře

Vybavení pro hašení požárů

 • hasicí přístroje
 • hydranty

Bezpečnostní značení

 • požární poplachové směrnice (obsahují také důležitá telefonní čísla)
 • únikové cesty
 • hydranty
 • skrytá místa umístění hasicích přístrojů
 • zákaz kouření či manipulace s ohněm
 • uzávěry (voda, plyn, elektro) aj.

Školení zaměstnanců

 • vstupní školení před nástupem na pracovní pozici
 • pravidelná školení dle zákona

Informace o školení požární ochrany jsou podrobně rozepsány v separátním článku.

Revize

 • elektro (zásuvky, zařízení, hromosvody)
 • plynových zařízení (plynovody, sporáky apod.)
 • spalinové cesty (komíny)
 • požární dveře, ucpávky a klapky

Kontrola pracoviště 

 • pravidelné kontroly výše zmíněných požadavků

Rozšířená dokumentace PO v provozu se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

 • směrnice zabezpečení požární ochrany (postupy, rozdělení pravomocí aj.)
 • požární řád (stanovení podmínek požární ochrany)
 • požární evakuační plán* (případně i popis evakuace)
 • dokumentace zdolávání požárů* (např. pokud máte fotovoltaickou elektrárnu na střeše, jde o provoz se zvýšeném požárním nebezpečím a je nutné zpracovat dokumentaci zdolávání požáru)
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany + související dokumentace
 • požární kniha (zápisy např. o kontrole pracovišť, hasicích přístrojích apod.)

*ve vybraných případech
Co musí obsahovat základní dokumentace požární ochrany popisujeme v samostatném článku.

Zde se dozvíte více o možných kontrolách statutárních orgánů v oblasti požární ochrany.

Můžeme vám pomoci s požární ochranou?