Těhotná ve skladu | BEPRA PRofi | bepra.cz

Dohoda o provedení práce (DPP)

V rámci této dohody se nejedná o pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. DPP se využívá zpravidla pro příležitostné brigády, kdy je práce omezena počtem odpracovaných hodin za rok.

Povinnost zajištění BOZP při dohodě o provedení práce

Tuto povinnost udává zákoník práce. Stejně jako u standardního pracovního poměru je v případě DPP zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Náležitosti BOZP při práci na DPP

Vstupní a periodické lékařské prohlídky

Při práci na DPP je nutné zajistit vstupní a periodické pracovně-lékařské prohlídky v případě, že:

  • je práce zařazená v kategorii 2R a vyšší
  • jde o práci s profesním rizikem
  • zaměstnanec pracuje soustavně na jedné pozici delší dobu

Podrobněji se pracovně-lékařským prohlídkám při DPP věnujeme v samostatném článku.

Školení o bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochraně (PO)

Školení o BOZP a PO musí proběhnout standardně, jako pro klasické zaměstnance (v režimu hlavního pracovního poměru). Vstupní školení může provádět zaměstnavatel sám nebo proškolený vedoucí zaměstnanec (který je proškolen osobou odborně způsobilou). 

Zde se dozvíte více o školení v oblasti BOZP.

Zde se dozvíte více o školení v oblasti požární ochrany.

Školení musí být připraveno vždy na míru vašemu provozu a musí se pravidelně aktualizovat dokumentace s ním spojená, dle platných změn v legislativě.

Speciální školení

Ta jsou prováděna u specifických prací, kterými jsou např.:

  • práce s křovinořezy
  • práce s řetězovou pilou
  • práce ve výškách
  • řidič referent (řidič firemních vozidel – např. obchodní zástupce)

Seznámení s pracovištěm, bezpečnostními listy a návody k použití

Zaměstnanec na DPP musí být seznámen s pracovištěm, kde se bude pohybovat (únikové cesty, povaha pracoviště, umístění lékárničky, hasicích přístrojů atd.), dále s bezpečnostními listy (pro chemické látky a směsi) a návody k použití (nástroje, stroje, zařízení), se kterými bude pracovat. Potvrzení o tomto seznámení se písemně potvrzuje.

Pracovní rizika a osobní ochranné pracovní prostředky

Každý zaměstnanec musí být řádně a prokazatelně seznámen (oproti podpisu) s riziky, které se během výkonu práce mohou vyskytnout, a opatřeními k jejich eliminaci.

Zaměstnavatel je povinen předat zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky (opět oproti podpisu), seznámit ho se způsobem jejich užívání a dohlížet na jejich využití v provozu.

DPP u mladistvých a těhotných

Při zaměstnání mladistvých zaměstnanců nebo těhotných žen na DPP platí přísnější pravidla. Nesmí vykonávat například tzv. zakázané práce (práce s těžkými břemeny, práce ve výšce větší než 1,5 m, práce s některými chemickými látkami apod.). 

Všeobecně zaměstnávání brigádníků není z pohledu BOZP a PO problém. Pokud již vedete potřebnou dokumentaci a provádíte školení dle zákonných požadavků, není zde žádná zvýšená administrativní zátěž.
Problematice zakázaných prací pro těhotné ženy se věnujeme v samostatném článku.

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání těhotných žen.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?