Peníze v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Zaměstnavatel je v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání povinen nahradit zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu. V případě, kdy má zaměstnavatel systém BOZP v pořádku dle zákonných povinností, kryje tyto náhrady zákonné pojištění pracovních úrazů.

V prvé řadě je důležité určit, zda se jedná o pracovní úraz. Jak ho správně poznat se dozvíte v tomto článku.

Povinnostem zaměstnavatele v případě pracovního úrazu se věnujeme také v samostatném článku.

Zákonné pojištění pracovních úrazů

Zaměstnáte-li alespoň jednoho zaměstnance, jste ze zákona povinni platit pojištění, ze kterého bývá hrazena škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Toto pojištění zajišťuje Generali Česká pojišťovna a.s. a Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, a.s.

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce.

Pojištění se nevztahuje na výkon funkce člena dozorčí rady, správní rady, společníky a statutární orgány kapitálových společností.

Úplné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Škody se dá zcela zprostit, prokážete-li se, že:

  • zraněný zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy, anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen (bez dokumentace nelze prokázat) a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány nebo
  • zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit z důvodu opilosti nebo požití jiných návykových látek zraněným zaměstnancem. V takovém případě je nutné prokázat, že výše uvedené skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. Většinou se totiž jedná o kombinaci několika faktorů vedoucích k pracovnímu úrazu a nelze se tak zprostit náhrady úplně.

Částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Většinou se tedy jedná o částečné zproštění náhrady, a to:

  • v důsledku skutečností, u kterých se lze škody zprostit zcela, a zároveň tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy nebo
  • jelikož si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, a tedy jednal lehkomyslně (ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy, anebo pokyny k zajištění BOZP), přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom rizika újmy na zdraví

Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce (zakopnutí, opaření se).

Plná úhrada škody či nemajetkové újmy v případě pracovního úrazu

Plnou částku za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pracovním úrazem musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit v případě, že se zaměstnanec zranil při odvracení škody, která hrozila nebo při odvracení nebezpečí přímo ohrožujícího život nebo zdraví (např. při hašení požáru zaměstnanec musel vykopnout dveře a při tom se zranil). 

V samostatném článku si můžete přečíst o změnách v odškodňování bolesti a nemoci z povolání platných pro rok 2023.

Pro eliminaci rizika samotného vzniku pracovních úrazů je důležité dodržování pravidel BOZP. Co vše do nich spadá se dozvíte v tomto samostatném článku.

Potřebujete pomoci s BOZP?