Definice pracovního úrazu | bepra.cz

Pokud se vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz, musíte učinit sérii kroků, které vám ukládá zákon. Správný postup při vzniku pracovního úrazu je nezbytný a kontrolovaný státní správou.

Postup řešení pracovního úrazu

 • Pomoc zraněnému a zabezpečení místa úrazu.
 • Zajistit, aby nedošlo k dalším zraněním nebo poškození majetku (vypnout přívod energií, stroj apod.).
 • Zabezpečit místo úrazu, než dojde k prošetření příčin jeho vzniku. Zaměstnavatel je povinen tyto příčiny a okolnosti objasnit. Do té doby nesmí bez vážných důvodů měnit stav na místě úrazu.

Vyšetření pracovního úrazu

 • Nejdříve určit, zda se opravdu jedná o pracovní úraz, až poté hlásit na příslušné orgány.
 • Zapsat jména zraněných osob a svědků úrazu.
 • Podrobně popsat, jak k úrazu došlo.
 • Pokud je to možné, přizvat k vyšetřování osobou odborně způsobilou v prevenci rizik. 

Hlášení pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit pracovní úraz:

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR (v případě podezření na trestný čin),
 • odborové organizaci/zástupci pro oblast BOZP (je-li zřízen),
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (trvá-li hospitalizace zaměstnance více než 5 kalendářních dnů nebo lze-li vzhledem k situaci takovou dobu předpokládat),
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru),
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něj vyslal nebo dočasně přidělil (např. když se zraní servisní technik zajištěný od jiného zaměstnavatele).

Pokud se nepředpokládá hospitalizace delší než 5 kalendářních dní, nemáte odborovou organizaci a nejedná se o trestný čin, nemusíte úraz hlásit a rovnou zajistíte záznam o úrazu.

Vyhotovení záznamu o úrazu

Každý pracovní úraz musí být evidován v knize úrazů, i když jím nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny (např. drobné pořezání, podvrtnutý kotník).

V případě vážnějšího úrazu s předpokládanou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny musíte do 5 dní vyhotovit tzv. záznam o úrazu (vzor je uveden v příloze Nařízení vlády 201/2010 Sb.). 

Záznam o úrazu se zasílá (např. e-mailem, datovou schránkou, poštou):

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR (v případě podezření na trestný čin),
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru),
 • zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn,

a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce (když se úraz stane 1. nebo 31. 1., záznam úrazu je nutné zaslat do 5. 2.). 

Záznam o úrazu se zasílá pro účely likvidace pojistných událostí z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i pojišťovně, u které jste pro tento účel pojištěni (Kooperativa nebo Generali Česká pojišťovna).

Kontrola dokumentace BOZP

Nakonec je nutné připravit dokumentaci BOZP, která se týká zraněného zaměstnance a zkontrolovat, zda byl zraněný zdravotně způsobilý, řádně proškolený z hlediska BOZP, seznámen/zaučen se správnou manipulací se zařízením (včetně seznámení s návody k použití či bezpečnostními listy), zda použil odpovídající osobní ochranné pomůcky (pokud mu byly předepsány a vydány) a zjistit, zda byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Potřebujete pomoci s BOZP?