Nože v restauraci | BEPRA Profi | bepra.cz

Základy pro bezpečnost práce v restauraci

Při provozování restaurace by se dalo říct, že do ní spadá více provozů (kuchyně, sklad, jídelna apod.). Pro každý tento „provoz“ je potřeba řešit BOZP.

Všeobecně platí, že musí být všude pořádek, nebezpečné předměty (např. nože) uloženy na vhodném bezpečném místě, suchá podlaha apod.
Co je a co přesně znamená BOZP se dozvíte v tomuto tématu věnovaném článku.

V samostatném článku se věnujeme také dokumentaci BOZP.

Identifikace rizik bezpečnosti práce zaměstnanců restaurace

Rizika bezpečnosti práce se velmi liší podle jednotlivých profesí a je tedy potřeba je řešit individuálně pro každou z nich (identifikace rizik, zavedení opatření, ochranné pomůcky).

Příklady:

 • kuchař: riziko popálení, pořezání, uklouznutí
 • obsluha restaurace: častá práce v noci, zvedání těžkých břemen, práce s výčepem
 • pomocný personál: práce ve skladu, riziko pádu předmětů, zvedání těžkých břemen, riziko uklouznutí
 • administrativní pracovník: uklouznutí, pád, pořezání
  • pokud zaměstnanec řídí firemní vozidlo, je potřeba zahrnout také rizika z toho plynoucí

Jak zajistit bezpečnost práce zaměstnanců restaurace

Osobní ochranné pracovní prostředky

 • individuálně pro jednotlivé profese, dle míry rizika (např. kuchař – zástěra proti pořezání, ochranné brýle, pracovní obuv apod.)

Školení zaměstnanců

 • vstupní školení BOZP – každý zaměstnanec před nástupem na pracovní pozici
 • seznámení s riziky dané práce a návody k použití pro zařízení, která bude zaměstnanec využívat
 • školení řidičů referentů – o bezpečném chování a dodržování BOZP předpisů během služební cesty (bezpečnostní přestávky apod.)
 • pravidelná školení BOZP restaurace

Problematiku školení zaměstnanců řešíme podrobněji v samostatném článku.

BOZP restaurace z hlediska vybavení

 • pravidelné kontroly zařízení a záznamy o nich: regály, žebříky, vozíky, vybavení kuchyně a další
 • revize
  • elektro (např. kuchyňské spotřebiče, zásuvky)
  • tlakových zařízení (např. kompresory u výčepu)
  • zdvihacích zařízení (např. výtahy osobní, nákladní, „jídelní“)
  • plynových zařízení (např. plynovody, sporáky)

BOZP restaurace z hlediska celého provozu

 • bezpečnostní značení: uzávěry plynu, rozvaděče, lékárničky, nosnost regálů, únikové cesty atd. 
 • bezpečnostní předpisy
  • místní provozní bezpečnostní předpisy
   • kuchyně – popis provozu, rizik, bezpečnostních zásad
   • sklady – situační nákres skladu, bezpečnostní podmínky
   • regály – jejich označení a určení odpovědných osob
  • organizační směrnice
   • ruční manipulace s břemeny
   • používání tlakových lahví aj.
 • roční prověrky BOZP: pravidelná kontrola dokumentace a všech pracovišť osobou odborně způsobilou v prevenci rizik

Zde se dozvíte více o možných kontrolách statutárních orgánů v oblasti bezpečnosti práce.

Co všechno by měla obsahovat BOZP dokumentace pro restauraci:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Popis

1.

Organizační zabezpečení BOZPSouhrn řešení BOZP

2. 

Ruční manipulace s břemenyJak je správně zvedat, maximální hmotnost apod.

3.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (včetně evidenčních karet)Proč musí být bezpečnostní boty, ochranné rukavice, brýle aj.

4.

Zajištění pracovně-lékařských služebZdravotní prohlídky firemním lékařem

5.

Povinnosti při pracovním úrazu, systém jeho evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazuCo dělat v případě pracovního úrazu

6.

Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látekCo dělat, když se u zaměstnance prokáže požití návykových látek v době výkonu práce

7.

Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvýmPřehled, co můžou a nemůžou vykonávat

8.

Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičůNapř. nedotýkat se mokrýma rukama

9.

Přenosné žebříky a schůdkyKontroly, správné používání, značení

10.

RegályZnačení, kontroly

11.

Práce na počítačiPodmínky na pracovišti, bezpečnostní přestávky

12.

Provozní předpis pro provoz firemních vozidelBezpečnostní přestávky, doklady, výstražné vesty

13.

Analýza rizikRizika na pracovištích

14.

Směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraněSouhrn školení BOZP a PO

15.

Pokyny pro používání tlakových lahví pro čepování nápojůSkladování, označení, čemu se vyvarovat

16.

Místní řády skladůZpůsob manipulace, skladování a další 

17.

Záznamy o provedeném školení + osnovyBOZP, referenti, tlakové lahve aj.

18.

Záznamy o seznámení s návody k použití/bezpečnostními listyNapř. jaké používat ochranné pomůcky, jak pracovat se stroji apod.

19.

Pověření odpovědných osob za provoz vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, tlak, výtahy)Vymezení odpovědnosti za jednotlivé oblasti
Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?