Jeřáb ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Práce s vyhrazenými technickými zařízeními podléhá přísné legislativě, která nyní zahrnuje mnoho změn a nových povinností pro zaměstnavatele. Proto uvádíme všeobecná doporučení, jak s těmito zařízeními správně pracovat a také změny, ke kterým v legislativě došlo v roce 2023.

Všeobecná doporučení k práci s vyhrazenými technickými zařízeními:

 • udělat inventuru stávajících vyhrazených zařízení a zkontrolovat, zda jsou dle nových předpisů definována jako vyhrazená
 • zkontrolovat termíny revizí a případně naplánovat termín pro jejich obnovu
 • ověřit platnost osvědčení revizního technika, a zda odpovídá správné skupině zařízení
 • zkontrolovat dokumentaci, která s vyhrazenými technickými zařízeními souvisí
  • průvodní: soubor dokumentů dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení
  • provozní: záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení, zpráva o provedené revizi

Provozovat vyhrazená technická zařízení bez zmíněných dokumentů je zakázáno. Pokud tuto dokumentaci nemáte, je nutné stanovit rozsah kontroly zařízení místním provozním předpisem k zajištění BOZP. Se vším vám pomůže osoba odborně způsobilá.

Více se konkrétním změnám a příkladům pro rok 2023 věnujeme v aktuálním textu.

Obecně jsme se BOZP zabývali již v publikovaném článku.
Detailně se o dokumentaci BOZP můžete dočíst v podrobném článku.

Aktuální legislativa upravující práci s vyhrazenými technickými zařízeními

 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250)
 • Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-60)
 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-190)
 • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-191)
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-192)
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-193)

Původní legislativa upravující práci s vyhrazenými technickými zařízeními (změněno/zrušeno)

 • Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení                
 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti       
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti      
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?