Jeřáb ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Ke změnám v legislativě došlo v červenci 2022. Všeobecně je kladen důraz na písemné určení osoby odpovědné za provoz vyhrazeného zařízení a udržování aktuální dokumentace. Nově je povinné hlásit inspektorátu práce havárie, u kterých je zjevná škoda vyšší než 5 milionů Kč.

Obecným doporučením ohledně vyhrazených technických zařízení jsme věnovali samostatný článek.

Zde uvádíme příklady  změn pro konkrétní typy vyhrazených technických zařízení:

Vyhrazená plynová zařízení

 • vypracovat harmonogram revizí a kontrol na období 6 let pro všechna provozovaná vyhrazená plynová zařízení
 • při nejbližší revizi vyžadujte od revizního technika „Zprávu o revizi vyhrazeného plynového zařízení“ dle nových podmínek

Vyhrazená elektrická zařízení

 • vizuálně kontrolovat hromosvody jedenkrát ročně
 • výměna či oprava elektrické zásuvky může být provedena pouze firmou nebo osobou s oprávněním od Technické inspekce České republiky
 • zkontrolovat platnost osvědčení elektrikářů

Vyhrazená zdvihací zařízení

 • nově zde patří např. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg (dříve 5000 kg), pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m (dříve 3 m)
 • doklady o způsobilosti pověřených osob a k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen vydané před dnem nabytí účinnosti nového nařízení se považují za platné do doby pozbytí jejich platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení (teoreticky tedy maximálně do června 2024)

Vyhrazená tlaková zařízení

 • umístění vyhrazených tlakových zařízení (např. kotle v k tomu určené místnosti s účinným větráním a funkčním osvětlením)
 • upřesnění provedení revize a zkoušky zařízení (musí být provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly lhůty stanoveny)
 • nový obsah revizní zprávy (od revizního technika byste již měli dostat nové provedení)
 • nově jsou za tlakovou nádobu považovány vyvíječe páry typu pára/pára, horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí
 • nově se za vyhrazená technická zařízení nepovažují:
  • láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené k jednorázovému použití pro konečné spotřebitele
  • sudy a jiné nádoby pro distribuci a spotřebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty

Aktuální legislativa pro vyhrazená technická zařízení

Původní legislativa pro vyhrazená technická zařízení (změněno/zrušeno)

 • Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení                
 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti       
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti      
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 

 

 

 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?