Odborně způsobilá osoba BOZP | BEPRA Profi | bepra.cz

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajišťovat různé požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stejně jako se liší jednotlivé povinnosti např. dle typu provozu, tak i to, kdo jednotlivé úkony v této oblasti může provádět.

Co vlastně BOZP je, si můžete detailněji přečíst v samostatném článku na našem blogu.

Zajištění BOZP dle počtu zaměstnanců

Základním rozdělovníkem je počet zaměstnanců. Toto rozdělení je dáno zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zaměstnává-li zaměstnavatel:

 • max. 25 zaměstnanců, pak:
  • zákonné požadavky v oblasti BOZP může zaměstnavatel zajišťovat sám, ale musí k tomu mít potřebné znalosti. To je v praxi mnohdy spekulativní, a proto je potřeba opravdu dbát na správné plnění zákonných povinností. Platí, že neznalost zákona neomlouvá.
  • je vhodné spolupracovat s osobou odborně způsobilou (OZO) alespoň v některých záležitostech, např. aktualizace systému BOZP v důsledku legislativních změn apod. 
 • 26 až 500 zaměstnanců, pak:
  • si úkony v oblasti BOZP může zaměstnavatel provádět sám, je-li k tomu odborně způsobilý. Odbornou způsobilost prokazuje úspěšné absolvování státních zkoušek dle zákona č. 309/2006 Sb. Jejich absolvent je tedy odborně způsobilou osobou a platnost zkoušek je 5 let.
  • nebo BOZP zajišťuje jiná OZO

V praxi se často setkáváme s těmito zkratkami:

OZO BOZP: odborně způsobilá osoba v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OZO PRE: odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

 • více než 500 zaměstnanců,
  • musí kompletní BOZP zajišťovat OZO. Zaměstnavatel již není oprávněn tyto úkony zajištovat sám v žádném případě.

Kdo může být odborně způsobilou osobou

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby v oblasti BOZP je:

 • min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • odborná praxe min. 3 roky, v případě vysokoškolského vzdělání v oblasti BOZP min. 1 rok
  • odbornou praxí se rozumí doba, po kterou dotyčná osoba zajišťovala úkoly v oblasti prevence rizik/bezpečnosti práce
 • osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti

Co dělá odborně způsobilá osoba v BOZP

Pracovní náplň OZO BOZP je velmi široká. Jedná se např. o:

 • účast na zákonných ročních prověrkách stavu pracoviště z hlediska vyhledávání a vyhodnocování bezpečnostních rizik, které obsahuje mimo jiné fyzickou kontrolu pracoviště (např. bezpečnost a správnost vyznačených komunikací pro pěší/dopravu, řádné označení regálů, žebříků, hlavních uzávěrů médií, správnost umístění a označení tlakových lahví, dodržování využívání osobních ochranných pracovních prostředků atd.) 
 • ověření platnosti nařízených kontrol a revizí veškerého zařízení – elektro, plyn, zdvihací či tlakové zařízení
 • kontrola platnosti lékařských prohlídek zaměstnanců (lékařským prohlídkám zaměstnanců je věnována série samostatných článků)
 • ověření správnosti a četnosti provádění potřebných školení (BOZP, vysokozdvižné vozíky, práce ve výškách, obsluha zdvihacích zařízení apod.). Některá školení sama OZO provádí.
 • vypracování organizačních směrnic z hlediska BOZP a kontrola jejich aktuálnosti dle platné legislativy a norem
 • pomoc při vyšetřování pracovních úrazů nebo nemoci z povolání a související nutnou administrativou. OZO zároveň navrhuje vhodná opatření, aby se úrazy neopakovaly. Zde najdete několik článků podrobně věnovaným různým oblastem týkajících se pracovních úrazů (např. jak postupovat při pracovním úrazu, co nedělat, odpovědnost zaměstnavatele apod.).
 • pomoc při kontrolách správních orgánů (např. inspektorát práce) a možná osobní účast při kontrole. Zde najdete články věnované kontrolám v oblasti BOZP, vč. změn platných od roku 2024.

Kdo je technik BOZP

Technik BOZP je samostatnou funkcí a ne vždy je zároveň OZO BOZP. Jde v podstatě o pomocníka OZO, který jí může pomáhat např. s výše uvedenými úkony.

Hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance již musí vypracovat OZO BOZP.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?