Pracovník s řetězovou pilou | BEPRA Profi | bepra.cz

Jaro s sebou přináší potřebnou péči o zeleň, a to nejen na domácích zahradách, ale jde také o správu parků, veřejných zahrad, městské zeleně apod. A samozřejmě i tyto práce podléhají podmínkám pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Jak zajistit BOZP při údržbě zeleně

Při údržbě zeleně se, mimo jiné, často používá motorová (řetězová) pila či křovinořez. A právě na ně se vztahují speciální pravidla pro zajištění BOZP stanovená  nařízením vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Práce s křovinořezem či motorovou pilou

Název výše zmíněné vyhlášky může být matoucí, avšak do dotčených prací patří i běžná údržba zeleně či práce obdobného charakteru. Jde např. o:

 • práce prováděné při údržbě: 
  • lesů
  • parků
  • sadů
  • břehových porostů
  • doprovodné zeleně vodních toků
  • pozemních komunikací a v obvodu dráhy
 • práce při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení
 • odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení
 • pěstební práce
 • ošetřování stromů
 • těžbu, soustřeďování, manipulaci, skladování a odvoz dříví
 • práce ve výškách na stojících stromech
 • veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem 

UPOZORNĚNÍ: Pro práci s řetězovou pilou a křovinořezem musí být zaměstnanci proškoleni a prakticky zaučeni. Povinným školením BOZP se věnujeme v samostatném článku na našem blogu. A jelikož se jedná o rizikovou činnost, musí být zaměstnanci vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). O tom, co jsou či nejsou OOPP, píšeme také v samostatném článku.

A samostatně se věnujeme i členění OOPP.

Osobní ochranné pracovní prostředky při práci s křovinořezem a motorovou pilou

Vhodné OOPP pro práci s motorovou pilou 

Vhodné OOPP při práci s křovinořezem 

 • bezpečnostní obuv (s bezpečnostní tužinkou a ochranou proti propíchnutí) 
 • ochranné rukavice 
 • ochranný oděv (těsně přiléhající) 
 • ochranné brýle a ochranný štít 
 • chrániče sluchu (mušlové/zátkové) 

 Specifická rizika práce s křovinořezem či motorovou pilou dle pohonu 

Při práci s křovinořezem či motorovou pilou je pracovník vystaven specifickým rizikům práce, které se liší dle typu pohonu zařízení.

 • motorový pohon (benzín) 
  • rizika plynoucí z nebezpečných vlastností benzínu 
   • riziko požáru nebo výbuchu 
   • při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 
   • může způsobit ospalost nebo závratě 
   • může vyvolat genetické poškození, rakovinu
   • je podezření, že může poškodit reprodukční schopnosti nebo plod v těle matky 
  • riziko pořezání při nesprávném startování 
 • elektrický 
  • riziko úrazu elektrickým proudem (např. přeřezání kabelu, práce ve vlhkém prostředí) 
 • bateriový (AKU) 
  • riziko požáru (nenechat nabíjené přístroje bez dozoru)

UPOZORNĚNÍ: Podmínky stanovené nařízením vlády pro práci s řetězovou pilou nebo křovinořezem platí pro zařízení s jakýmkoli pohonem. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se při práci s křovinořezem v okolí 15 m nevyskytovaly kromě obsluhy další fyzické osoby. 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?