Sklad s žebříkem | BEPRA Profi | bepra.cz

Žebříky jsou běžnou pracovní pomůckou na mnoha pracovištích a jejich používání podléhá určitým předpisům. Ty jsou upravovány zejména technickými normami ČSN EN 131, kde jsou uvedeny bližší specifikace (např. značení, zkoušení či návody k použití žebříků) a případné požadavky na specifické typy žebříků (např. teleskopické, pojízdné, žebříky s kloubovými spoji apod.). Základním bezpečnostním předpisem pro používání žebříků je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Povinnosti zaměstnavatele při využívání žebříků

Pokud ve vašem podnikání používáte vy či vaši zaměstnanci žebříky, pak jste jako zaměstnavatel povinen zajistit:

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby a oprav žebříků s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v předchozím bodě a určit osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění. Je tedy důležité vyhotovit pověření pro vašeho zaměstnance, který bude mít na starost problematiku žebříků.
  • označení žebříků evidenčním číslem
  • aby zaměstnanci provádějící práce na žebříku ve výšce větší než 5 m (měřeno od podlahy k chodidlům) byli zajištěni proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), byli proškoleni pro práci ve výškách a seznámeni s používáním OOPP

V samostatných článcích na našem blogu se věnujeme tomu, co jsou a nejsou OOPP a také jejich členění.

Normy na žebříky

Každý nově zakoupený žebřík musí splňovat požadavky řady norem ČSN EN 131 (třídicí znak 493830) dle konkrétního typu a musí být určen jako žebřík pro profesionální použití.

Často se v praxi setkáváme s používáním žebříků určených pro domácí použití, které ale nejsou pro pracovní využití vhodné. Problémové důsledky to pak může mít např. při pracovním úrazu.

Označení žebříků

Žebřík určený pro domácí použití

Žebřík určený pro průmyslové použití

Každý žebřík musí být označen bezpečnostním štítkem (viz níže). V případě, že štítek nebo údaj o poslední kontrole chybí (nebo je starší než 12 měsíců), je zakázáno takový žebřík používat. Zaměstnanec tuto skutečnost musí sdělit vedoucímu pracovníkovi, případně osobě zodpovědné za žebříky, a označit žebřík značkou „NEPOUŹÍVAT“.

Vzory značení žebříků

Dvojitý žebřík (průmyslové použití)

Výsuvný žebřík (průmyslové použití)

Pojízdný žebřík s plošinou (průmyslové použití)

Teleskopický žebřík (průmyslové použití)

Žebřík s jedním nebo několika kloubovými spoji (průmyslové použití)

Víceúčelový žebřík (průmyslové použití)

Opěrný žebřík (průmyslové použití)