Pracovníci ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

V říjnu 2023 vyjde v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která měla přinést mimo jiné pravidla pro práci na home office, a to zejména také z pohledu upřesnění pravidel ohledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jaké změny se nakonec doopravdy do zákoníku práce dostaly?

Schválené změny relevantní pro BOZP

Změn je vícero, nicméně my se zaměříme na ty, které mají určitý přesah právě do oblasti BOZP.

 • pracovní smlouvu (včetně dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) lze nově uzavřít elektronicky na dálku
 • písemnosti se mohou zasílat prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mailem)
 • zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat o stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas
 • pokud zaměstnanec bude pracovat v zahraničí déle než 4 týdny, musí ho zaměstnavatel písemně informovat o některých skutečnostech (například o předpokládané délce pobytu nebo zda a za jakých podmínek bude návrat zaměstnance zajištěn)
 • při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení
 • změna v názvosloví doby odpočinku zaměstnance
  • dříve „nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami“ à nově „nepřetržitý denní odpočinek“
  • jiné zásadní změny zde neevidujeme (došlo pouze k přeformulování stávajících časů)
 • nově je definována a uzákoněna práce přesčas ve zdravotnictví neboli tzv. „další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (DDPP)“, která:
  • musí být sjednána písemně
  • nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně (12 hodin pro zdravotní záchrannou službu)
  • může být vypovězena bez udání důvodů (do 3 měsíců od podepsání se může zrušit okamžitě)
  • zaměstnavatel musí vést aktuální seznam zaměstnanců, kteří vykonávají DDPP
  • zaměstnavatel musí o uplatnění DDPP písemně informovat inspektorát práce
  • žádost o rodičovskou dovolenou se musí podat písemně 30 dní před nástupem na ni

Home office

Jedním z hlavních témat mělo být narovnání podmínek pro práci na home office neboli „výkon práce na dálku“. Výsledkem tedy je, že homeoffice:

 • je možný pouze na základě písemné dohody
 • lze nařídit v pouze v přídech, kdy:
  • tak nařídí krajská hygienická stanice, a zároveň
  • místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. A zaměstnanec musí bez zbytečného odkladu sdělit takové místo, a nebo sdělit skutečnost, že takové místo k dispozici nemá.
 • nesmí přesáhnout 12 hodin (délka směny) 
 • neovlivňuje, že při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu

Dále se také diskutovalo o tom, zda a kolik bude muset zaměstnavatel zaměstnanci zaplatit za náklady spojené s takovou prací (náklady na energie, vodu, topení atd.). V připravované vyhlášce je jedna z možností vyplácení, tedy paušální částka, stanovena předběžně na hodnotu 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce. Nicméně zákoník práce uvádí možnost, že po vzájemné dohodě se tyto náklady vyplácet nemusí.

Dlouho se řešilo také to, že novela bude obsahovat i možnost vstupu zaměstnavatele na home office pracoviště zaměstnance z důvodu kontroly řešení BOZP, anebo v případě šetření příčiny pracovního úrazu. Žádný z těchto bodů se ale do finální podoby zákona bohužel nedostal, a tak některé otázky z problematiky BOZP, respektive požární ochrany, na home office zůstávají stále nezodpovězeny. Stejně jako například co je to „způsobilé místo pro práci na dálku.“

Vývoji této novely jsme se průběžně věnovali v těchto článcích:

Novelizace zákoníku práce 2023 – vliv na BOZP pro home office

Změny předpisů BOZP pro home office plánované v roce 2023

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?