Lékarnička a kontrola BOZP po pracovním úrazu | BEPRA Profi | bepra.cz

Pracovní úrazy k práci všeobecně patří. Mohou vzniknout v důsledku selhání technologie, cizím zaviněním nebo vinou zaměstnance samotného. Zaměstnavatel je dle zákona povinen zajistit, aby bylo riziko vzniku pracovních úrazů minimální a úrazy se neopakovaly.

Tomu, co je a co není pracovní úraz, se věnujeme v samostatném článku.

Zajištění bezpečnosti na pracovišti kontroluje inspektorát práce a krajská hygienická stanice. Kontrola v rámci pracovních úrazů probíhá zpravidla:

 • v brzké době po vzniku úrazu nebo
 • při opakujících se úrazech pro zjištění příčin a nápravu bezpečnostních opatření

Jaké dokumenty požaduje inspektorát práce při kontrole po pracovním úrazu

Příklad z praxe

Úraz nohy při dobrovolnické činnosti v pracovní době. Při kontrole si inspektorát práce vyžádal tyto dokumenty:

 • pracovní smlouva se zaměstnancem – definice pracovní doby, náplň práce apod.
 • evidence pracovní doby – docházka zaměstnance a její případný vliv na pracovní úraz (přesčasy, nedodržování povinných přestávek)
 • záznamy o lékařských prohlídkách – vstupní, periodické, mimořádné
 • doklady o provedených školeních z BOZP
  • vstupní
  • periodické
  • specifická školení
 • vypracované vnitřní předpisy a směrnice k BOZP
  • organizační směrnice (např. organizační zajištění BOZP, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků)
  • místní provozní bezpečnostní předpisy (např. pro provoz manipulačních vozíků)
 • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních
  • analýza rizik dané profese, včetně doložení potvrzení o realizaci opatření
 • směrnice a záznamy o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
  • poskytování z hlediska jejich životnosti a četnosti potřebné výměny
  • dokumentace, vč. podpisů a dat, prokazující správné poskytování v souladu se zákonem a analýzou rizik
 • záznamy o provedených kontrolách a revizích zařízení
  • revizní zprávy
  • kontrolní deníky strojů
 • další záznamy související s BOZP (např. seznámení s návody k použití, bezpečnostními listy, záznam o roční prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nekalé praktiky zaměstnavatelů při pracovním úrazu

 • zpracování nebo úprava dokumentů až ve chvíli, kdy se stane pracovní úraz a je nahlášena kontrola
 • antedatování dokumentů
  • nezákonné (např. lékařskou prohlídku nesmí lékař napsat zpětně, revizní technik nesmí vydat revizní zprávu s dřívějším datem)
  • směrnice BOZP obsahují vždy aktuálně platné zákony, které historicky nemusely být v platnosti, avšak nyní je společnost předkládá podepsané s dřívějším datem, tudíž jsou neplatné
 • domluva se zaměstnanci, že se vše podepíše, až v případě pracovního úrazu; zodpovědnost je po celou dobu na straně zaměstnavatele; zaměstnanec v dané chvíli nemusí spolupracovat, protože by mohl přijít např. o finanční plnění od zaměstnavatele nebo pojišťovny

Naopak o povinnostech zaměstnavatele v případě pracovního úrazu se dočtete v samostatném článku.

Chcete naší asistenci
při kontrole BOZP nebo požární ochrany?