Lékárnička v kanceláři | BEPRA Profi | bepra.cz

Opravdu se jedná o pracovní úraz?

Před hlášením úrazu na inspektorát práce vždy ověřte, zda se jedná opravdu o pracovní úraz. V případě nejasností kontaktujte osobu odborně způsobilou, která vám pomůže s celým procesem řešení úrazu (vyšetření, hlášení, zavedení opatření, změna dokumentace apod.).

Podrobně se o tom, co je a co není pracovní úraz, dozvíte v samostatném článku.

Kam se hlásí pracovní úraz

Pokud se jedná o pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen ho bez zbytečného odkladu nahlásit:

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR (v případě podezření na trestný čin)
 • odborové organizaci/zástupci pro oblast BOZP (je-li zřízen)
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (trvá-li hospitalizace zaměstnance více než 5 kalendářních dnů nebo lze-li vzhledem k situaci takovou dobu předpokládat)
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru)
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něj vyslal nebo dočasně přidělil (např. když se zraní servisní technik zajištěný od jiného zaměstnavatele)

Pokud se nepředpokládá hospitalizace delší než 5 kalendářních dní, nemáte odborovou organizaci a nejedná se o trestný čin, nemusíte úraz hlásit a rovnou zajistíte záznam o úrazu.

Hlášení pracovního úrazu podle jeho závažnosti

 • drobný úraz (např. pořezání bez pracovní neschopnosti)
  • záznam do knihy úrazů
 • úraz s nutnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (např. zlomenina)
  • záznam do knihy úrazů
  • záznam o úrazu zaslat na oblastní inspektorát práce do 5. dne následujícího měsíce po úrazu
 • úraz s předpokládanou hospitalizací delší než 5 kalendářních dní (např. otevřená zlomenina, poranění páteře)
  • okamžité hlášení na oblastní inspektorát práce
  • okamžité hlášení dalším orgánům
  • záznam o úrazu na oblastní inspektorát práce do 5. dne následujícího měsíce po úrazu

Příklad z praxe

Zaměstnanec se pořezal pásovou pilou. Správný postup pro zajištění, ať se úraz neopakuje:

 1. Evidence a hlášení pracovního úrazu
 2. Kontrola dokumentace BOZP a zjištění nedostatků:
  • analýza rizik nepočítá s pořezáním => aktualizovat a dané riziko přidat
  • nebyly vydány rukavice proti pořezání => úprava směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a zaměstnancům oproti podpisu vydat
  • chybějící školení na pásové pily => zajistit za pomoci osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 3. Úprava pracoviště, případně zpracování pracovního postupu pro obsluhu pásové pily spolu s bezpečnostními upozorněními (opět by měla být nápomocna osoba odborně způsobilá – z hlediska odbornosti)
 4. Kontrola funkčnosti opatření (všichni nosí ochranné rukavice, neposlouchají hudbu při práci apod.)

Pokud se i přesto podobný úraz stane a inspektorát práce provede kontrolou, jste schopni prokázat, že jste učinili maximum pro minimalizaci rizika vzniku úrazu.

V tomto článku si přečtěte, jaké povinnosti má zaměstnavatel v případě pracovního úrazu.

Potřebujete pomoci s BOZP?