Řidič referent v autě | BEPRA Profi | bepra.cz

Všeobecně platí, že každý zaměstnanec musí být prokazatelně seznámen s riziky, která přináší jeho práci, a také s opatřeními, která slouží pro eliminaci rizik. Tato povinnost vychází z požadavků zákoníku práce, konkrétně §102 a §103 písm. f).

Analýze rizik a její tvorbě se všeobecně věnujeme v samostatném článku na našem blogu.

Nepřijatelné riziko

Neodstranitelné riziko bývá eliminováno zejména pomocí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) nebo organizačními opatřeními. Co jsou OOPP, si můžete přečíst v dalším samostatném článku.

Analýza rizik – řidič referent

V tomto článku se zaměřujeme na analýzu rizik pro konkrétní pracovní činnosti, a to řízení automobilu.

Řidič referent je v podstatě kdokoliv, kdo řídí vozidlo (ať už firemní či soukromé) během své pracovní doby. Mohou to být například obchodní zástupci, asistentky apod.

Identifikace rizik

Základem je identifikace rizik, která mohou při výkonu práce nastat. Jedná se např. o:

 • dopravní nehodu způsobenou nepřiměřenou rychlostí či únavou
 • opaření při otevření víka zahřáté chladicí kapaliny aj.

Níže najdete kompletně zpracovaná rizika, která mohou u pozice řidič referent nastat. Analýzu rizik je však potřeba průběžně aktualizovat podle toho, jaká rizika mohou nastat. Jedná se tedy pouze o ukázku a v praxi je nutné rizika přizpůsobit konkrétnímu provozu a povaze práce.

Míra rizika a opatření

Pro všechna rizika se stanovuje míra rizika (MR). Konkrétní postup stanovení analýzy rizik a výpočet MR najdete v našem samostatném článku.

Dále je nutné stanovit potřebná opatření či vydat vhodné OOPP. Pro výše zmíněná rizika to mohou být například: 

 • dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí
  • nepřekračovat maximální povolenou rychlost
  • přizpůsobit rychlost dopravně technickému stavu vozovky
 • dopravní nehoda způsobená únavou
  • dodržovat maximální dobu řízení (4,5 h) a bezpečnostní přestávky (30 min.)
  • přestávky evidovat v knize jízd
  • řídit může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla
 • opaření při otevření víka zahřáté chladicí kapaliny
  • neotevírat víka provozních kapalin, když jsou zahřátá (neplatí pro kapalinu do ostřikovačů)
  • pro otevření použít ochranné rukavice

Stanovením opatření s největší pravděpodobností dojde ke snížení parametru MR, a tím i možnosti výskytu rizika.

Nezapomínejte, že pokud je z opatření patrné vydání OOPP, je potřeba prokazatelně archivovat jejich předání (oproti podpisu). Vzor o vydání OOPP pro řidiče referenty najdete níže.

 

Analýza rizik, která mohou u pozice řidič referent nastat.

SEZNAM RIZIK 

Název rizika

Čís.

Popis

P

N

MR

Opatření

Dopravní nehoda

1

Nepřiměřená rychlost

2

2

4

Nepřekračovat maximální povolenou rychlost.

Přizpůsobit rychlost dopravně technickému stavu vozovky.

2

Nebezpečné předjíždění

1

3

3

Zákaz předjíždění na místech, kde je to zakázáno, nebo kde je to nebezpečné.

3

Nevěnování se řízení

2

2

4

Zákaz obsluhování navigace a mobilního telefonu během jízdy.

Zákaz telefonování za jízdy bez použití handsfree zařízení.

4

Nedání přednosti

1

3

3

Dodržovat dopravní značení a pravidla silničního provozu.

5

Technická závada/ špatný technický stav

1

3

3

Dodržovat pravidelné technické prohlídky.

Vizuálně zkontrolovat vozidlo před každým použitím. V případě zjištění závady vozidlo nepoužívat a závadu nahlásit vedoucímu pracovníkovi.

Pravidelně kontrolovat správný tlak v pneumatikách.

Pravidelně kontrolovat dostatečnou hloubku dezénu pneumatik.

Dodržovat podmínky použití zimních pneumatik.

Nepoužívat pneumatiky, které jsou starší 10 let.

6

Únava

2

2

4

Dodržovat maximální dobu řízení (4,5 h) a dodržovat bezpečnostní přestávky (30 min).

O přestávkách vést evidenci v knize jízd.

Řídit může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla. 

7

Jízda pod vlivem alkoholu / jiné návykové látky

1

3

3

Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou i během jízdy.

Zákaz řízení vozidla při užívání léků, které mají nebo mohou mít vliv na řízení vozidla.

8

Nedostatečný výhled

1

3

3

Před jízdou zajistit dostatečný výhled z vozidla (odstranění námrazy/nečistot ze všech oken, odstranění sněhu ze střechy vozidla, neumisťovat ve vozidle žádné předměty, které by bránily výhledu z vozidla apod.)

Pravidelně vyměňovat stírací lišty (stěrače).

Při nedostatečného rozhledu při couvání nebo otáčení vozidla využít pomoci dalšího zaměstnance. Tento zaměstnanec bude mít nasazenou výstražnou vestu s vysokou viditelností.

9

Nedostatečná viditelnost

2

2

4

V případě vstupu na vozovku z důvodu např. technické závady nutno použít výstražnou vestu s vysokou viditelností.

Vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

Za snížené viditelnosti (za mlhy, sněžení nebo hustého deště) použít zadní mlhové světlo.

10

Nezpůsobilost k řízení (odborná, zdravotní)

1

3

3

Řidič je povinen mít platný řidičský průkaz odpovídající skupiny.

Řidič musí být zdravotně způsobilí (platná lékařská prohlídka).

Řidič musí být seznámen s návodem k použití a údržby konkrétního vozu.

Řidič musí dodržovat případná omezení/podmínky vztahující se k řidičskému oprávnění (druh převodovky, brýle/kontaktní čočky apod.)

Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení.

11

Nezajištění vozidla proti pohybu

1

3

3

Při zaparkování vozidla zatáhnout/použít ruční brzdu.

12

Nevhodná obuv

2

2

4

Zákaz řízení vozidla v obuvi s volnou patou (pantofle, žabky, ...). Zákaz řízení bez obuvi.

První pomoc

13

Vybavení autolékárničkou

1

2

2

Vozidlo musí být vybaveno autolékárničkou (obsah viz. vyhláška č. 341/2014 Sb.)

Pořezání

14

Pořezání o ostré hrany

1

2

2

Při manipulaci s materiálem, který má ostré hrany, používat OOPP – rukavice proti mechanickým rizikům.

Požár

15

Požár při manipulaci s pohonnými látkami.

1

3

3

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm/kouření při manipulaci s hořlavými kapalinami.

Zákaz čerpání pohonných hmot za chodu motoru.

16

Přečerpávání hořlavých látek do nevhodných obalů.

2

2

4

Zákaz přelévání/čerpání hořlavých látek do obalů, které k tomu nejsou určeny (PET lahve, kanystry určené pro jiné kapaliny apod.)

17

Manipulace s otevřeným ohněm

1

3

3

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vozidle.

18

Kouření v dopravním prostředku.

1

3

3

Zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) ve vozidle.

Výbuch

19

Výbuch při manipulaci s pohonnými látkami

1

3

3

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm/kouření při manipulaci s hořlavými kapalinami.

Zákaz provádění prací při manipulaci s hořlavými kapalinami, které by mohly iniciovat výbuch/požár (manipulace s jiskřivými materiály, broušení, vrtání, řezání apod.)

Zasažení elektrickým proudem

20

Neoprávněný zásah do elektrických zařízení nepovolanou obsluhou.
 

1

2

2

Zákaz práce na elektrických zařízeních (manipulace se živými částmi stroje; jakékoliv opravy, odstraňování bezpečnostních krytů apod.) bez patřičné kvalifikace v elektrotechnice.

Seznámit zaměstnance (dle jednotlivých kvalifikací v elektrotechnice) s předpisy o zacházení s el. zařízeními a upozorněním na možné ohrožení. 

Zákaz obsluhovat zařízení a zákaz konání práce na el. zařízení bez příslušné odborné kvalifikace.

Seznámit se s návody k použití/pracovními postupy a dodržovat je.

Přiražení/naražení

21

Couvající vozidlo

1

3

3

Zákaz vstupu do dráhy couvajícího vozidla.

22

Sesunutí materiálu z vozidla

2

2

4

Neotvírat dveře zavazadlového prostoru, stojí-li vozidlo směrem do kopce.

23

Mrtvý úhel vozidla/

1

3

3

Upozornění na možné mrtvé úhly u vozidel a zákaz vstupu do těchto míst.

24

Nedostatečně/špatně upevněný/zajištěný náklad

1

3

3

Zákaz ukládání věcí na zadní víko (roletu) automobilu.

25

Nepoužití bezpečnostních pásů

2

2

4

Každý je povinen se připoutat bezpečnostními pásy.

Zákaz vyřazování bezpečnostních prvků z provozu.

26

Zasažení křídlovými dveřmi.

1

3

3

Křídlové dveře zajistit proti pohybu.

Popálení

27

Popálení o horké součásti stroje 

1

1

1

Seznámit se s návody k použití a dodržovat je.
Nedotýkat se horkých součástí stroje (např. motor, výfuk).

Opaření

28

Při otevření víka zahřáté chladící kapaliny.

1

3

3

Neotevírat víka provozních kapalin, když jsou zahřátá. (neplatí pro kapalinu do ostřikovačů)

Pro otevření použít OOPP – ochranné rukavice.

Neoprávněné použití

29

Neoprávněné použití nepovolanou/neproškolenou osobou.

2

2

4

Zákaz svěření řízení vozidla cizí osobě.
Seznámit zaměstnance se zákazem řízení dopravních prostředků, s jejichž obsluhou nejsou prokazatelně seznámeni a zaučeni, případně nemají platnou lékařskou prohlídku nebo řidičské oprávnění konkrétní skupiny.

Při nepoužívání vozidla vyjmout klíčky ze zapalování.

Manipulace s břemeny

30

Riziko poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene.

2

2

4

Seznámení se správnou manipulací s břemeny.

31

Riziko překročení hygienických limitů pro práci s břemeny.

1

2

2

Seznámení s hygienickými limity pro práci s břemeny (Muži/ženy/těhotné ženy/mladiství) a tyto limity dodržovat.

Používat dostupné manipulační prostředky. 

32

Riziko přiražení, vysmeknutí, sesunutí, pádu.

2

2

4

Seznámení se správnou manipulací s břemeny.

Zákaz vstupu pod zavěšená břemena.

Při otevírání křídlových dveří dbát zvýšené opatrnosti. Křídlové dveře otevírat takovým způsobem, aby zaměstnanec nebyl ohrožený případným vypadnutím nákladu (otevírat z boku)

Nebezpečné chemické látky a směsi (NCHLS)

33

Neúmyslné požití – otrava, poškození vnitřních orgánů

2

2

4

Nepřelévat NCHLS do lahví/nádob od potravin/nápojů (používat jen originální, řádně označené balení).

Seznámit se s bezpečnostními listy používaných NCHLS a tyto dodržovat.

34

Kouření ve vozidle.

1

2

2

Zákaz kouření ve vozidle (včetně elektronických cigaret).

35

Poškození zraku

1

2

2

Při práci s NCHLS používat OOPP-ochranné brýle/štít(Dle pokynů v bezpečnostních listech)

Při jakékoliv práci s bateriemi používat OOPP – ochranné brýle/štít.

36

Vystavení expozice výparům (zplodinám spalování)

1

3

3

Zákaz ponechání nastartovaného motoru v uzavřených místnostech.

Provádět pravidelné kontroly těsnosti výfukového potrubí. Při zjištění netěsnosti ihned zajistit opravu.

Namotání

37

Namotání se na pohyblivé části.

1

3

3

Zákaz otevírání kapoty, když je motor v chodu.

Zákaz startování motoru, když je otevřená kapota.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?