Myč oken ve výšce | BEPRA Profi | bepra.cz

Pády z výšky patří v České republice k jedněm z nejčastějších příčin smrtelných a závažných pracovních úrazů s trvalými následky. Ochranu proti pádu upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Co je práce ve výškách

 • pracoviště ve výšce více než 1,5 m nad okolní úrovní (např. mytí oken, servisní práce na střeše)
 • pracoviště, kde je hloubka větší než 1,5 m (např. výkopové práce, prázdné jímky)
 • místa, kde v případě pádu hrozí smrt nebo poškození zdraví (např. popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením), výška se zde neposuzuje

Příklad provedení ochrany při práci ve výškách

Specifikace rizika práce ve výškách

Při práci musí zaměstnanci přecházet přes pochozí lávku nad vodní hladinou.

Způsob ochrany při práci ve výškách

Ideálním řešením je v prvé řadě tzv. kolektivní ochrana, která není zaměřena pouze na jednoho zaměstnance, ale všeobecně dbá na bezpečnost všech dotčených osob. Například:

 • technické konstrukce
  • ochranná zábradlí
  • poklopy
  • záchytná lešení
  • ohrazení nebo sítě
 • dočasné stavební konstrukce
  • lešení
  • pracovní plošiny

Pokud nelze použít prostředky kolektivní ochrany, využijí se osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) proti pádu. Například:

 • tlumiče pádu
 • zachycovací či sedací postroje aj.

DŮLEŽITÉ: OOPP musí být pravidelně kontrolovány a zkoušeny v souladu s požadavky jejich průvodní dokumentace. Pozor, v návodech k použití může výrobce výslovně stanovit, že kontrolu OOPP je oprávněn provádět pouze on sám nebo jeho proškolení technici.

Více informací o osobních ochranných pracovních prostředích si můžete přečíst v samostatném článku.

Samostatně se věnujeme také jejich členění dle míry rizika pracovní činnosti.

Poučení zaměstnanců o ochraně při práci ve výškách

Pokud ve výšce pracuje zaměstnanec osamoceně nebo samostatně, musí být seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi spoluzaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem (dle vzdálenosti mezi nimi).

Zaměstnanec musí být poučen o nutnosti přerušení práce, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem. O tomto přerušení musí zaměstnanec neprodleně informovat svého vedoucího, případně přímo zaměstnavatele.

Kdy není nutné provádět ochranu proti pádu

Jsou stanoveny výjimky, kdy ochranu proti pádu není potřeba zajišťovat. Jedná se o práce:

 • na souvislé rovné ploše (např. střecha s max. sklonem 10°), kde je instalována pevná zábrana alespoň 1,5 m od volného okraje
 • u otvorů, které nejsou větší než 25x25 cm (pozor např. na světlíky – jsou zakryté, ale kryt nemá velkou nosnost, takže je potřeba světlík vnímat jako otvor)
  • v případě otvorů v podlaze větších než 25x25 cm je nutné je bezprostředně po jejich vzniku zakrýt vhodnými poklopy (dostatečná nosnost, zajištění proti posunutí) nebo jejich okraje vymezit např. zábradlím či ohrazením
 • u otvorů ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou
 • u otvorů ve stěnách o šířce menší než 30 cm a výšce menší než 75 cm

Zákaz práce ve výškách

Práce ve výškách nesmí být prováděna za nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr, bouřka, mlha, déšť apod.), s ohledem na použitou ochranu proti pádu.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?