Figurka malého bezpečnostního technika | BEPRA Profi | bepra.cz

Stejně jako v předchozích letech, i letos nás čekají legislativní změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Změny jsou velmi rozmanité a jdou napříč mnoha obory. Proto se v tomto článku zaměřujeme jen na ty nejdůležitější, které se týkají většiny oborů.

Legislativní změny BOZP pro rok 2024 upravuje nařízení vlády, které mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).

Nejdůležitější změny BOZP pro rok 2024

V rámci novelizace došlo zejména k následujícím (vybraným) úpravám:

Zátěž teplem a chladem

 • od 1. 7. 2024 se navýší minimální teploty o 2°C na pracovištích zejména administrativního charakteru (pro administrativu z 18°C na 20°C, pro další, méně fyzicky náročné profese, jako např. pokladní, z 16°C na 18°C)
 • nepřetržité trvání práce při teplotě od 13 do 4,1 °C nesmí nově přesáhnout 3 hodiny

Manipulace s břemeny

 • nově se zohledňuje pracovní poloha při manipulaci s břemeny, hodnotí se tzv. kompresní síly na ploténku, což je důležité zejména pro kategorizaci práce
 • kumulativní hmotnost při práci s břemeny nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně (pro atypické směny je dán přepočet)

Osvětlení

 • v průběhu dne musí být na pracovišti použito osvětlení denním světlem
 • okna i elektrické osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány tak, aby řádně plnily svou funkci
 • barevný tón světla pro trvalou práci musí být:
  • neutrálně bílý pro pracovní prostory s cílem dosažení zrakového výkonu
  • chladně bílý pro pracovní prostory se zvláštními nároky na zrakový výkon
 • pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle české technické normy upravující nouzové osvětlení
 • osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce na pracovišti, kde je vykonávána práce v rozsahu menším než 4 hodiny za směnu, musí být zajištěno elektrické osvětlení v souladu s českou technickou normou upravující elektrické osvětlení
 • ­osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací, elektrické osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky podle české technické normy upravující osvětlení venkovních pracovních prostor

Chemické látky

Pro klasifikaci karcinogenů, mutagenů a toxických látek se postupuje dle předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (dříve dle chemického zákona) a řadí se mezi ně i pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity uvedené v příloze nařízení vlády.

Ostatní změny BOZP v roce 2024

Potřebujete pomoci s BOZP?