Žebřík na staveništi | BEPRA Profi | bepra.cz

Pokud jsou na pracovišti využívány žebříky a schůdky, pak je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nutné provádět jejich pravidelné kontroly. Díky nim se ověřuje provozuschopnost a bezpečnost žebříků/schůdků.

Četnost kontrol žebříků

Kontroly žebříků se provádějí dle návodu a doporučení výrobce konkrétního žebříku, nejméně však jednou za 12 měsíců.

Kdo kontroluje žebříky

Kontrolu žebříků provádí jejich výrobce, případně určená zodpovědná osoba, která je technicky zdatná a seznámená s návodem výrobce. Kontrola se řídí směrnicí a normou ČSN 131-3 – Žebříky – část 3: Značení a návod k použití (tř. znak 493830).

Vzor pověření zodpovědné osoby

Dokumentace kontroly žebříků

O provedené kontrole musí být proveden písemný záznam. Kontrolující osoba tento záznam podepíše a kontrolovaný žebřík označí kontrolním štítkem s vyznačeným evidenčním číslem žebříku. V případě, že je výsledek kontroly žebříku nevyhovující, musí být viditelně označen štítkem „NEPOUŹÍVAT“ a tato skutečnost bude uvedena v záznamu o kontrole. Následně je potřeba žebřík opravit (je-li to možné) nebo jej vyřadit a zlikvidovat.

V samostatném článku na našem blogu najdete příklady označení různých typů žebříků a také povinnosti zaměstnavatele související s využíváním žebříků a schůdků na pracovišti.

Vzor záznamu o kontrole žebříku/schůdků

Jak probíhá kontrola žebříků

Pokud je k dispozici návod na kontrolu od výrobce žebříků, probíhá kontrola dle jeho instrukcí. Pokud návod k dispozici není, kontroluje se, zda:

 • nejsou bočnice/ramena (vzpěry) ohnuté, prohnuté, zkroucené, promáčknuté, prasklé, zkorodované nebo shnilé
 • jsou bočnice/ramena kolem upevňovacích bodů pro ostatní komponenty v dobrém stavu
 • nejsou upevňovací prvky (např. nýty/šrouby/svorníky) uvolněné či zkorodované
 • příčle/stupadla nechybí a nejsou uvolněné, příliš opotřebené, zkorodované nebo poškozené
 • nejsou kloubové spoje (jsou-li instalovány) mezi předním a zadním dílem poškozené, uvolněné nebo zkorodované
 • blokování zůstává ve vodorovné poloze, nechybí zadní zábradlí a rovné rohové výztuhy, zda nejsou ohnuté, uvolněné, zkorodované či poškozené
 • háky příčlí nechybí, nejsou poškozené, uvolněné či zkorodované, a zda správně zapadají do příčlí
 • vodicí konzoly nechybí, nejsou poškozené, uvolněné či zkorodované, a zda správně zapadají do protilehlé bočnice
 • patky žebříku/koncové kryty nechybí, nejsou uvolněné, příliš opotřebené, zkorodované nebo poškozené
 • není celý žebřík znečištěný (např. blátem, barvou, olejem/mazivem)
 • pojistné západky (jsou-li instalovány) nejsou poškozené či zkorodované, a zda fungují správně
 • plošina (je-li instalována) nemá chybějící části nebo upevňovací prvky, a zda není poškozená nebo zkorodovaná

Jestliže některá z uvedených položek není zcela vyhovující, žebřík není vhodný k používání.

U speciálních typů žebříků je třeba brát v úvahu také kontrolu dalších specifických položek daných výrobcem.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?