Provoz regálů ve skladu | BEPRA Profi | bepra.cz

Podobně jako u žebříků, také pro regály platí určité povinnosti při jejich využívání na pracovišti. Zaměstnavatel musí s ohledem na pokyny výrobce regálu (zejména návod k použití) stanovit způsob jeho používání a s ohledem na provedení regálu stanovit termíny pravidelných kontrol.

Je zároveň povinen určit osobu, jejíž povinností je zajistit provedení těchto kontrol. K určení odpovědné osoby je potřeba písemné pověření podepsané odpovědnou osobou (vzor najdete níže v tomto článku).

Pravidla pro provoz regálů

Pokud při svém podnikání nebo výkonu práce pracujete s regály, měli byste být plně seznámeni s konkrétními pravidly provozu regálů. Ta jsou:

 • rozměry, druh a způsob bezpečného zakládání manipulačních jednotek do regálu musí odpovídat požadavkům uvedených v průvodní dokumentaci regálu
 • regály musí být trvale označeny štítky s uvedením
  • největší nosnosti buňky
  • nejvyššího počtu buněk ve sloupci
 • manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout
 • šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a způsobu ukládání manipulačních jednotek
 • ulička mezi regály musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami
 • šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů, a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám
 • regály nebo jejich části, jejichž technický stav ohrožuje bezpečnost, nesmí být používány
 • v případě nevyhovujícího stavu regálu musí být regál nebo jeho části výrazně označeny a musí být znemožněno jejich použití
 • přístup a příjezd k regálu musí být volný a dostatečně dimenzovaný, nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálu z regálů a musí být dodrženy stanovené šířky a výšky
 • světlá výška skladu/skladovacích ploch musí být taková, aby mezi spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. svítidla, potrubí) a horní hranou ukládaného materiálu byla vzdálenost alespoň 20 cm
 • pokud je uložený materiál ve výšce nad 2 m a není bezpečně zajištěn proti vypadnutí do prostoru pohybu osob, je nutné používat ochranné přílby

Ve skladech či jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelném místě umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy.

Zakázané činnosti s regály

Při využívání regálů platí také všeobecné zákazy, které je nutné dodržovat. Je zakázáno:

 • na regály lézt nebo do nich vstupovat (s výjimkou jejich montáže a údržby - pro tyto práce musí být v místním řádu skladu stanoveny bezpečnostní podmínky)
 • zakládat poškozené manipulační jednotky do regálu
 • překračovat (přetěžovat) maximální povolené zatížení regálů
 • přestavovat, upravovat, přemísťovat nebo jinak zasahovat do konstrukce regálu bez souhlasu osoby odpovědné za regály

Vzor pověření odpovědné osoby za bezpečný provoz regálů

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?