Pracovník v metalgurgii před důchodem | BEPRA Profo | bepra.cz

Koho by se měla týkat možnost dřívějšího odchodu do důchodu

Možnost dřívějšího odchodu do důchodu je aktuálně velmi probíraným tématem a měla by se týkat nejrizikovějších prací, tedy těch v kategorii 4 a některých profesí kategorie 3. U těchto zaměstnanců by se zvýšily odvody ze strany zaměstnavatele, což může významně ovlivnit ekonomickou stránku podniku.

(Nejen) kvůli těmto možným dopadům doporučujeme pečlivou kontrolu kategorizace prací a případnou nápravu či úpravu. I změna kategorie práce je totiž možná.

Kategorizace práce

Kategorizace práce se věnuje zdravotním podmínkám zaměstnanců při výkonu jejich práce (např. chlad, teplo, pracovní poloha, hluk, vibrace apod.) a řídí se vyhláškou č. 432/2003 Sb.

Zařazování prací do kategorií se provádí na základě podmínek stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Při kategorizaci prací se často měří rizikové faktory, které pomáhají určit zařazení do správné kategorie práce. Nevýhodou jsou vysoké náklady měření. V případě široké organizační struktury společnosti se tedy může jednat o velké výdaje.

O tom, jaké jsou kategorie práce z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), píšeme detailně v samostatném článku. Najdete zde také příklady z praxe.

V tomto článku připomínáme popis pouze kategorie práce 3 a 4, kterých se prozatím týká možný odchod do předčasného důchodu.

Kategorie práce 3 – práce s riziky

U prací kategorie 3 jsou překračovány hygienické limity a často u nich dochází ke vzniku nemoci z povolání. Pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je zpravidla nutné při těchto činnostech používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) nebo zavést potřebná opatření v oblasti BOZP.

Nejčastěji se jedná o svářeče, kováře, pracovníky v lesnictví, lakýrníky, řezníky, hutníky kovů, skladníky v mrazírnách, pokojské, práce konané pouze v noční době (např. hlídač, recepční, pekař), práce s lasery apod.

Kategorie 4 – vysoce rizikové práce

Při vykonávání prací v kategorii 4 je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani používáním OOPP a opatřeními BOZP.

Jedná se nejčastěji o práce v galvanovnách, horníky, svářeče manganu, obsluhu tryskačů v těžkém průmyslu, laboranty ve specifické biologické laboratoři apod.

Zde si můžete přečíst, co jsou osobní ochranné pracovní prostředky.

Aktuálnost kategorizace práce

Je velmi důležité sledovat legislativu a případné změny, které se týkají kategorizace práce či měření rizikových faktorů. Měnit se můžou nejen podmínky kategorizace, ale také se vyvíjí a upravují OOPP. Proto může v čase docházet ke změnám zařazení profesí do jednotlivých kategorií.

Úprava pracovních pozic a pracovního prostředí

Jelikož zaměstnavatelé chtějí za své zaměstnance platit co nejnižší odvody za své zaměstnance, je cílem přiřazování do co nejnižších pracovních kategorií, které jsou nejméně rizikové. To má následně dopad také na provádění pracovně-lékařských prohlídek, které bývají u vyšších kategorií práce prováděny častěji. Periodickým lékařským prohlídkám se podrobněji věnujeme v samostatném článku na našem blogu.

Každá změna zařazení s sebou samozřejmě nese určité investice, ale zaměstnavatel pak může ušetřit právě na odvodech.

PŘÍKLADY

Práce v prašném prostředí

Pokud to prostory umožňují, pro práce v prašném prostředí je možné nainstalovat ventilaci či uzpůsobit výkon práce částečně na dálku, čímže se sníží potřeba vstupu zaměstnance přímo do prašného prostředí. Touto úpravou pracovního prostředí či způsobu výkonu práce by se pravděpodobně zaměstnanec mohl přeřadit do nižší kategorie.

Práce šičky

Profese šičky je ohrožena rizikem tzv. lokální svalové zátěže, což tuto práci může zařadit do kategorie práce 3 (záleží na množství zpracovaných zakázek a na pracovních postupech). Možnými úpravami pro přeřazení do kategorie 2 je zavedení povinných pravidelných pauz a také provádění jiných činností, než pouze šití. Tímto dojde ke změně charakteru směny a zátěže šičky. 

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?