Alkohol na pracovišti | BEPRA Profi | bepra.cz

Podle zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek v jeho těle.

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti požívání návykových látek

Jde v podstatě o součást celé problematiky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kdy jsou vedoucí zaměstnanci dle zákoníku práce povinni:

 • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP
 • zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnance v oblasti požívání návykových látek

Každý zaměstnanec je dle zákoníku práce povinen:

 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky (drogy) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci

Poznámka: Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

 • podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem v těchto případech:
  • namátkově, preventivně (při nástupu na pracoviště, v průběhu pracovní doby nebo při odchodu z pracoviště)
  • při důvodném podezření, že je zaměstnanec (příp. jiná kontrolovaná osoba) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vykonává nebo vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek
  • při důvodném podezření, že se zaměstnanec (příp. jiná kontrolovaná osoba) požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek
  • u zaměstnance (příp. jiné kontrolované osoby) při důvodném podezření, že přivodil sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví, anebo způsobil jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky 
  • při vzniku jiné mimořádné události, např. průmyslová havárie, dopravní nehoda nebo jiná škoda na majetku

Důvodným podezřením, že je zaměstnanec (nebo jiná osoba) pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky mohou být například tyto znaky:

 • zaměstnanec byl spatřen, že pije podezřelou kapalinu či požívá podezřelou látku
 • zápach alkoholu z úst
 • zarudlé spojivky (oči)
 • zarudnutý obličej
 • rozšířené zorničky
 • agresivní chování
 • poruchy chůze, vrávorání, padání, nekontrolovatelné pohyby
 • zvýšená komunikativnost
 • zhoršené vyjadřovací schopnosti
 • utlumené chování, apatie

Vyšetření na požití alkoholu či jiných návykových látek

U každého orientačního vyšetření zaměstnance je nutná přítomnost alespoň jednoho svědka. Orientační vyšetření nařizuje a provádí:

 • zaměstnavatel
 • pověřený vedoucí zaměstnanec
 • ošetřující lékař
 • Policie ČR nebo
 • strážník obecní policie

Vyšetření zjišťující obsah alkoholu při dechové zkoušce se provádí pomocí analyzátoru alkoholu v dechu. V případě pozitivního nálezu se provádí odborné lékařské vyšetření. To není potřeba, pokud je prvotní vyšetření provedeno speciálním měřidlem viz níže dle 345/2002 Sb.

Orientační vyšetření pro zjištění přítomnosti jiných návykových látek se provádí ze slin, např. pomocí multi drogového testu (ověřuje přítomnost více drog najednou). V případě pozitivního nálezu se provádí odborné lékařské vyšetření.

V případě, že zaměstnanec tento způsob orientačního vyšetření odmítne (nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit), provádí se odborné lékařské vyšetření (vyšetření krve nebo moči). Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba náklady na odborné lékařské vyšetření, a to včetně dopravy.

Odmítne-li zaměstnanec odborné lékařské vyšetření, má se za to, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Měřidla pro zjištění alkoholu, drog či jiných návykových látek

Měřidla musí splňovat určité parametry, které jsou dány vyhláškou č. 345/2002 Sb. Proto dávejte pozor při jejich nákupu a vždy ověřte jejich funkčnost a splnění povinných kritérií.

Témata: BOZP

Potřebujete pomoci s BOZP?